سن شروع اعتیاد در زنان به کمتر از 30 سال رسید

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا-معاونپیشگیریودرماناعتیادسازمانبهزیستیکشورگفت: براساسآخرینشیوعشناسیاعتیادبهطورکلیچهارمیلیونو004 هزار نفر از جمعیت 15 تا 64 سال کشور یک بار تجربه مصرف مواد مخدر را داشتهاند که از این تعداد دو میلیون و 808 هزار نفر مصرفکننده مستمر مواد هستند و این اعداد با واقعیت فاصله زیادی ندارد.

محس//ن روش//نپژوه اف//زود: براس//اس ن//وع م//واد مصرفی در مصرفکنندگان مستمر )دو میلیون و 808 هزار نفر( خانواده تریاک در رتبه اول، حشیش و گل در رتبه دوم و محرکها مانند شیشه در رتبه سوم قرار دارند. بر اساس نوع مواد مصرفی، مصرفکنندگانی که در طول عمر به صورت تفننی یا آزمایش//ی تجربه مصرف داشتهاند، بیش//تر ماده مصرفی همچنان تریاک بوده و شیش//ه و کریستال در رتبه دوم قرار دارد و خانواده حش//یش، گل و ماریجوانا نیز در رتبه سوم قرار میگیرند. در حال حاضر با تغییر الگوی مصرف از شیشه به حشیش )گل( مواجهیم و آنچه باعث شده مصرف خانواده حشیش و ماریجوانا بیشتر گزارش شود، این نیست که شیشه از مصرف افراد حذف ش//ده بلکه حشیش نیز به مواد مصرفی قبلی آنها اضافه شده است و در حال حاضر با پدیده چندمصرفی روبهرو هستیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.