پایانفعالیتشوراها21 شهریورماهاست

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا-رییسشورایعالیاستانهااعالمکردزمانپایانفعالیتشوراها، فعال همان دوازدهم شهریورماه است.

مهدی چمران افزود: البته نمایندگان مجلس مصوبهای را در خصوص پایان فعالیت ش//وراها در دوازدهم مرداد به تصویب رس//اندند و آن را به شورای نگهبان ارسال کردهاند که هنوز پاسخی از شورای نگهبان در این زمینه داده نشده است.

عضو ش//ورای شهر تهران با اش//اره به اینکه نمایندگان مردم در این شورایعالی و همچنین مجلس شورای اسالمی باید به وظایف خود عمل کنند، تصریح کرد: همیشه عادت کردیم که از دولت بخواهیم کاری را انجام دهد. این در حالی است که ما نمایندگان مردم هستیم و خودمان باید تالشی را برای حل مشکالت انجام دهیم. در این دوره شاهد نابسامانیهای بسیاری بودهایم. باید درست کار شود و نظارت دقیق صورت گیرد. خواست ما این است کسانی که میخواهند ناظر باشند باید در وهله اول بیطرف باشند و از نهادهایی انتخاب شوند که بیطرف هستند. همه چیز نباید به یک سیستم سپرده شود. در این صورت شاهد افزایش کنترل و نظارت خواهیم بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.