واکنش حافظی به محرومیت تعدادی از دستیاران رشته پاتولوژی

Jahan e-Sanat - - News -

ایلنا – رحمتاهلل حافظی نسبت به محروم کردن تعدادی از دستیاران رشته پاتولوژی در آزمون ارتقای ساالنه واکنش نشان داد.

وی نوشته است: »امروز اتفاق ناگواری رخداد.محرومکردن06 نفرازدستیاران رشته پاتولوژی از شرکت در آزمون ارتقای ساالنه، خاطره بدی از وزارت بهداشت را در اذهانجامعهپزشکیدرتاریخاینوزارتخانه به جا گذاشت و نشانهای است بر رفتارهای خشن و نبود ظرفیت تعامل و گفتوگو در ای//ن مجموعه. حت//ی اگر در امتحان سال آینده تمهیداتی برای ارتقای دوساله دستیاران پیشبینی شود هم این خاطره هیچگاهمحونخواهدشد.انتظارمیرفتبا درخواستهایمتعدداساتید،فرهیختگان وانجمنهایعلمیوتخصصیحوزهنظام سالمت،دراینامربازنگریشودولیجای تاسف دارد که گاهی مرغ بیش از یک پا ندارد و به راحتی عدهای، امیدها به وجود تدبی//ر را به ناامیدی تبدیل میکنند. در خاتمهدستیارانوهمکارانعزیزمراتوصیه به صبر و آرامش نموده تا فضای مناسبی جهتپیگیریمنطقیموضوعفراهمشده وازمقاممحترمریاستجمهورینیزانتظار مداخله و تدبیر امور را دارم.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.