آينده موراتا در ابهام

Jahan e-Sanat - - News -

شرايطي كه آلوارو موراتا، مهاجم رئالمادريد در نقل و انتقاالت تجربه ميكند، بسيار پيچيده شده است. موراتا در آستانه پيوستن به منچستريونايتد قرار داشت كه ناگهان خبر از توافق يونايتد با روملو لوكاكو براي حضورش در اولدترافورد مطرح شد. مذاكرات در حالي بين دو طرف آغاز شده بود كه رئال تمايلي به فروش موراتا نداشت و از همين رو 100 ميليون يورو براي او درخواست كرده بود. با اين حال موراتا كه قصد جدايي داشت، فشار زيادي به باشگاه وارد كرد كه مقدمات جدايياش از اين تيم را فراهم كند.

در نهايت رئال و منچستريونايتد بر سر رقم 80 ميليون يورو به توافق رسيدند به اين شرط كه اگر تعداد گلهاي موراتا در فصل آينده به حد مشخصي رسيد، يونايتد 10 ميليون يورو ديگر نيز بپردازد. با اين حال دو باشگاه در نهايت به خاطر اختالفي پنج ميليون يورويي نتوانستند به توافق نهايي دست پيدا كنند.

در همين حين بود كه يونايتد توجه خود را به سمت پلن B شان يعني روملو لوكاكو جلب كرد و خيلي سريع توانست با اورتون به توافق برسد. در انگليس بسياري معتقدند كه حضور موراتا در اين ليگ عمال منتفي شده اما كونته كه در پروسه جذب لوكاكو شكست خورده، حال قطعا به دنبال موراتا خواهد آمد. مورينيو شخصا با موراتا تماس گرفت و تمام تالش خود را براي اين انتقال انجام داد اما در نهايت تصميم نهايي توسط سران دو باشگاه گرفته شد و اين انتقال منتفي شد. توافقبالوكاكو،تاكتيكيونايتدبرايعصبيكردنرئال در حالي كه در اسپانيا پيوستن موراتا به يونايتد را تمام شده ميدانستند، خبرگزاريها اعالم كردند كه شياطين سرخ با اورتون براي جذب لوكاكو به توافق رسيدهاند. طبق ادعاي اين دو منبع انگليسي، يونايتد 85 ميليون يورو براي جذب لوكاكو هزينه خواهد كرد و اين به معناي منصرف شدن از جذب موراتاست.

اين خبر در حالي منتشر شد كه پنجشنبه گذشته ماركا ادعا كرد يونايتد و رئال پس از ساعتها مذاكره به توافق بر سر موراتا نزديك شدهاند و تنها يكسري اختالفات جزيي براي انتقال اين مهاجم جوان باقي مانده است. يونايتد روي 75 ميليون يورو اصرار دارد اما رئالمادريد براي جدايي موراتا 80 ميليون يورو بهعالوه 10 ميليون يورو براس//اس يكسري بندهاي خاص ميخواهد.

طبق ادعاي ماركا، خبر توافق يونايتد با لوكاكو باعث شوكه شدن رئاليها شده چراكه آنها تصور ميكردند در مورد موراتا در حال رسيدن به نتيجه نهايي هستند. در اسپانيا از توافق با لوكاكو كه هنوز رسمي هم نشده بهعنوان تاكتيكي براي عصبي كردن رئال و راضيشدنآنهابهدريافت57 ميليونيوروبرايجداييموراتاتعبيرشدهاست.بهزودي مشخص خواهد شد كه سرنوشت لوكاكو و موراتا با يونايتد به كجا خواهد رسيد.

اين در حالي است كه تاكنون منچستريونايتد ويكتور ليندلوف را از بنفيكا با ارزش 30 ميليون پوند خريداري كرده و احتمال پيوستن نمانيا ماتيچ از چلسي با قيمت 40 ميليون پوند نيز گزارش شده است.

مورينيو سال پيش با خريد پوگبا، مخيتاريان و اريك بايلي نزديك به 140 ميليون پوند خرج كرد ولي اگر اين ادعاي رسانهها درست باشد براي خريد اين چهار بازيكن نزدي//ك به 240 ميليون پوند هزينه ميكند؛ چيزي نزديك به افزايش 100 ميليون پوندي كه بايد ديد آيا ش//رايط مورينيو را تغيير ميدهد يا مثل بعضي خرجها كامال بياثر خواهد بود.

اكنون نگاهها را از منچستريونايتد دور كنيم و از طرف چلسي و خريدهاي احتمالي اين باشگاه قضيه را بررسي كنيم. از مدتها پيش لوكاكو به عنوان هدف اصلي چلسي شناخته شده است. حتي برخي منابع نزديك به باشگاه از كونته نقل كردهاند كه اين مربي ايتاليايي به خاطر اين ستاره بلژيكي عذر مهاجم اصلي خود يعني ديگو كاستا را خواسته است.

حال اگر لوكاكو راه منچستر را پيش بگيرد، اوضاع كونته، كاستا و خط حمله چلسي كه با قهرماني به اروپا نيز راه پيدا كرده چگونه ميشود. ديگو كاستا از طرف اتلتيكومادريد پيشنهاد جدي دارد و شايد دوباره به تيم سابق خود بازگردد اما اگر چلسي در خريد لوكاكو ناموفق باشد آيا اجازه خروج به مهاجم خود را ميدهد يا خير!؟

نكته جالب توجه اين بود كه چند وقت پيش كونته از آبراموويچ براي عدم خريد س//تارهها گاليه كرد و اكنون رقابت تاجر روس//ي با »ادد وودوارد« ديدني خواهد شد. س//والهاي بزرگي در ليگ انگليس ايجاد شده است؛ سرنوشت لوكاكو، دومين گلزن جزيره چه ميشود، آيا موراتا نيز راهي اولدترافورد ميشود و ديگو كاستا باز هم ميتواند براي كونته بازي كند يا خير!؟

گري نويل معتقد است خريد روملو لوكاكو كامال هوشمندانه است و باعث باال رفتن سطح يونايتد خواهد شد. منچستريونايتد با باشگاه اورتون براي به خدمت گرفتن روملو لوكاكو به توافق رس//يده است و اين بازيكن قرار است به زودي معاينات پزشكي خود را در اين تيم انجام دهد و جاي زالتان ابراهيموويچ را در يونايتد بگيرد كه قرار نيست قراردادش با شياطين سرخ تمديد شود.

گري نويل مدافع سابق شياطين سرخ درباره حضور روملو لوكاكو در منچستريونايتد گفت: لوكاكو فصل قبل عملكرد بسيار خوبي داشت. البته ميدانم هنوز اين انتقاد از او وجود دارد كه نميتواند در بازيهاي بزرگ و حس//اس گلزني كند ولي با اين حال فكر كنم او فصل قبل نشان داد اين موضوع درست نيست و او توانايي گلزني در تمام بازيها را دارد. يونايتد فصل قبل با حضور زالتان ابراهيموويچ نتوانست روي ضدحمالت موثر باش//د چرا كه با توجه به س//ن باالي زالتان و كندي او اين مساله امكان نداشت ولي با حضور لوكاكو شرايط فرق خواهد كرد. او سرعت بينظيري دارد و ميتواند روي ضدحمالت فوقالعاده باشد.

نويل ادامه داد: او فصل قبل52 گل به ثمر رساند و فصل قبلتر81 گل به ثمر رساند. حتي دوراني كه به صورت قرضي در وست برومويچ بازي كرد را نيز به ياد بياوريد كه 17 گل به ثمر رساند و اگر بتواند در يونايتد نيز همين آمار را حداقل تكرار كند عملكرد موثر و مفيدي خواهد داشت.

منچستريونايتد بعد از نااميدي از خريد آلوارو موراتا تصميم گرفت به سراغ لوكاكو برود و با 75 ميليون پوند با باش//گاه اورتون به توافق رس//يده است تا اين بازيكن را به خدمت بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.