بارتومئو: PSG

Jahan e-Sanat - - News -

جوزپ ماريا بارتومئو، رييس باشگاه بارسلونا مدعي شد كه ماركو وراتي عالقهمند به حضور در بارسلوناست ولي باشگاه پاريسنژرمن حاضر به مذاكره نيست.

خبرگزاريهاي مختلف از ماه گذشته مدعي شده بودند كه وراتي قصد جدايي از پاريسنژرمن را دارد و كاتاالنها هم نميخواهند بيش از 80 ميليون براي جذب او هزينه كنند. حال بارتومئو مدعي شد كه وراتي آماده حضور در بارساست ولي به خاطر عدم وجود بند فسخ در قراردادش، دست باشگاه بارسلونا بسته شده است.

او گفت: باشگاه قصد مذاكره دارد. به وراتي نگاه كنيد، بازيكني كه ما عالقهمند به جذبش هستيم، مربي هم معتقد است كه كامال مناسب خط مياني ماست. ميدانيم كه وراتي نيز دوست دارد به بارسلونا بيايد ولي وقتي با ناصر الخليفي، مالك باشگاه تماس ميگيريد كه مذاكره كنيد، او ميگويد كه وراتي فروشي نيست و بند فسخي نيز در قراردادش وجود ندارد.

بدين ترتيب رييس باشگاه تصميم ميگيرد با ما مذاكره كند يا نه و از اين جهت، فوتبال اسپانيا كامال بيدفاع است. اينجا بايد بند فسخ در قراردادها وجود داشته باشند. خارجيها ميتوانند با پرداخت رقم فسخ بازيكنان ما را بخرند ولي ما نه. بنابراين با وجود عالقه وراتي نتوانستيم با پاريسنژرمن وارد مذاكره شويم.

اين مشكل را زمان خريد فابرگاس هم داشتيم؛ وقتي كه آرسنال نميخواست با ما مذاكره كند، آنها با نامه جواب ما را ميدادند و ما هم بايد قبول ميكرديم. اگر وراتي بند فسخ داشت، به دنبالش ميرفتيم. حاال هيچ فرمول و راهحلي وجود ندارد. اگر نخواهيد چيزي را بفروشيد... او گفته كه ميخواهد پاريسنژرمن را ترك كند ولي باشگاه اعالم كرده تنها در پايان قراردادش امكان چنين كاري را خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.