ايران با هفت پله صعود در صدر فوتبال آسيا

Jahan e-Sanat - - News -

تي//م ملي ايران در آخري//ن ردهبندي تيمهاي ملي با هفت پله صعود، جهش خيرهكنندهاي داشت و كماكان صدرنشين جدول ردهبندي تيمهاي ملي در قاره آسياست. فيفا ردهبندي تيمهاي ملي جهان در ماه ژوئيه را اعالم كرد كه براساس آن، ايران با صعود هفتپلهاي در رده 23 جهان قرار گرفت. شاگردان كيروش با 893 امتياز كماكان تيم اول قاره آسيا هستند. پس از ايران، استراليا، ژاپن و كرهجنوبي در ردههاي دوم تا چهارم آسيا قرار گرفتند. در اين ردهبندي، استراليا، ژاپن و كرهجنوبي به ترتيب در ردههاي ‪46 54،‬ و 51 جهان قرار گرفتند.

در ردهبندي كلي، آلمان كه چند روز قبل قهرمان جام كنفدراسيونها ش//د، جاي برزيل را در صدر جدول گرفت و تيمهاي برزيل و آرژانتين در ردههاي دوم و سوم هستند. تيمهاي ملي پرتغال، سوييس، لهستان، شيلي، كلمبيا، فرانسه و بلژيك در ردههاي چهارم تا دهم قرار گرفتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.