اسدي يك جادوگر بيمصرف است

Jahan e-Sanat - - News - فوتبال ایران

سرمربيتيممليفوتبالايراندربيانيهايآتشيناسدي،دبيرفدراسيونفوتبالرامورد انتقاد قرار داد. سرمربي پرتغالي تيم ملي در صفحه شخصياش در يكي از صفحات مجازي بيانيهايعليهاسديمنتشركرد.دراينبيانيهآمدهاست:آخرينردهبنديتيمهايمليكه توسط فيفا منتشر شد، بار ديگر نشان داد كه ايران بهترين تيم آسياست و با هفت پله صعود بهرتبهتاريخي32 رسيدهاستكهباتوجهبهسيستممحاسباتيجديدردهبندي،بهترين آمار است.بعد از جام جهاني برزيل و صعود به جام جهاني 2018 روسيه، اين دستاورد، بهترين لحظه در تاريخ فوتبال ايران است و نتيجه تعهد، كار مداوم و كيفيت بازيكنان و كادر فني ما در طول شش سال گذشته است.

همانطور كه همه به خوبي در ايران ميدانند، اين دستاورد برخالف ميل همه كساني است كه دائما سعي كردهاند عليه منافع تيم ملي اقدام كنند و حتي كساني مثل اسدي )دبيركل فدراسيون( از داخل فدراسيون هم بودهاند؛ يك جادوگر مشهور و يك حريف دائمي برابر اهداف و روياهاي تيم ملي.اين جادوگر )اسدي(، مدير و سرپرستي ناتوان و بيمصرف است كه هيچ كاري براي بهبود فدراسيون فوتبال ايران انجام نداده و كسي است كه با هدف اخراج سرمربي تيم ملي و از بين بردن زحمات و كارهاي او، در پست خود باقي مانده است. او كسي است كه سعي كرد تمام اصحاب رسانه و هواداران فوتبال ايران را احمق جلوه دهد و گفت كه دليلي براي حمايت از سرمربي تيم ملي، پروژه او و كادر فنياش وجود ندارد. او كسي است كه جايگاه خود را با استفاده از جادو و ارتباط با وزير ورزش سابق به دست آورده است. اين جادوگر كه خدمه خود را دارد )بعضي از آنها خارج از فدراسيون(، در فوتبال ايران بسيار شناخته شده است و با طرح او بود كه آقاي كفاشيان، جناب نبي را اخراج و به او خيانت كرد؛ كسي كه يك مرد بزرگ و حرفهاي بود.

با علم به اين سناريو و حاال كه يك بحث متعادل و مناسب در مورد آمادهسازي تيم براي جام جهاني مهمتر از هر زماني است، اجازه دهيد سواالت زير را مطرح كنم.

آقاي اسدي، چون شما دوباره با نتايج و واقعيات شكست خوردهايد، و از آنجا كه جادوگر بزرگي هستيد، آيا نوبتتان نيست كه شجاعت و مردانگي نشان داده يا بهترين حقه خود را رو كنيد و يك گام ديگر از جادوي خود را به فوتبال ايران نشان دهيد و ناپديد شويد؟

با تمام احترام، آيا زمانش نرسيده كه رييس فدراسيون، آقاي تاج باالخره به وعدهاي كه يك سال و نيم پيش داده بود عمل كند و صلح و آرامش و هماهنگي را به داخل فدراسيون فوتبالبازگرداندوتمامكسانيكهبهطورسيستماتيكبهمنافعتيممليآسيبميرسانند را اخراج كند؟ فدراسيون فوتبال ايران نميتواند بدون انجام تكاليف ابتدايي خود، احترام و حمايت خارجي را به دست آورد. در اين لحظه منحصربهفرد، هواداران فوتبال ايران خواستار موضعي قوي و منسجم در مورد منافع تيم ملي هستند. آيا وقت عمل كردن به قولها و تصميمگيري براي تحقق و ساخت آيندهاي موفق براي فوتبال ايران نرسيده است كه داراي هارموني، احترام و آرامش باشد؟ در نهايت بايد به چه دستاوردهاي بيشتري برسيم تا اين گامهاي جادويي به واقعيت تبديل شوند؟

گفتني است اسدي به بيانيه كيروش واكنش نشان داد، اسدي گفت: ايشان در حدي نيست كه من به او جواب بدهم. ادبياتي كه او به كار برده در شأن يك معلم نيست. كيروش مدام با ادبيات عقرب و مار صحبت ميكند؛ حتما در باغوحش بزرگ شده است كه از اين كلماتاستفادهميكند.ادبياتيكهيكنفرباآنهاصحبتميكند،معرفشخصيتاوست و نوع برخوردي كه او با ملت ايران دارد، شخصيت او را نشان ميدهد.

اسدي درباره اينكه او را جادوگر خطاب كردند، گفت: هر كسي شخصيتش متناسب با دايره لغات اوست و نوع رفتاري كه انجام ميدهد به صورت فيزيكي يا كالمي كه ايشان هم همينطور است و خيليها در رسانهها روي اين رفتارهاي او صحه ميگذارند يا انتقاد كوچكي ميكنند و رد ميشوند كه آن هم انتقاد نيست. از همه كساني كه در اين مدت با او كار كردهاند، يك نفر را پيدا كنيد كه از او رضايت رفتار دارد.

اسدي درباره اينكه كيروش حتي براي تاج هم تعيين تكليف كرده است، گفت: از روز اول گفتيم كه حيطه هر فردي بايد مشخص باشد. دوستاني كه در تيم ملي داشتند تجربه كاري ميديدند به چه مجوزي اخراج شدند و چه كسي آنها را اخراج كرد؟ خيليها به خاطر منافع ملي حرفهايشان را نميزنند تا آرامش مردم و خوشحالي مردم خدشهدار نشود. براي اينكه تلخكامي ايجاد نكنند. اگر قرار باشد يك نفر برد را مصادره كند، پس بگويد هيچ كسي هيچ كاري انجام نداده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.