نخستین فصلنامه »گیلگمش« به زبان انگلیسی

Jahan e-Sanat - - News -

س//فیر ایران در روس//یه ضمن اش//اره به دس//تاوردهای فراوان در روابط دو کش//ور در تمامی زمینهها در سالهای اخیر و ایجاد تمام زیرساختها و عوامل برای گسترش همهجانبه روابط ایران و روسیه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه رییسجمهور برای دوره دوم انتخاب ش//د، برای ای//ن دوره برنامهه//ای بزرگتر و وس//یعتری برای توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور دارد.

مهدی سنایی امروز در همایش فرهنگی اجتماعی ایران و روس//یه که در ش//هر اوفا مرکز جمهوری باشقیرس//تان این کشور با موضوعات سیاست جوانان، هماهنگسازی رواب//ط بین ملتها و ادی//ان و همکاری دو کش//ور در ح//وزه گردش//گری و به دعوت آژانس فدرال اقوام فدراسیون روسیه برگزار شد، ضمن تشکر از جمهوری باشقیرستان در برگ//زاری عالی این همای//ش، برگزاری این دس//ت همایشها را زمینهس//از ایجاد گفتوگوهای بی//ن دولتها و ملتهای دو کشور دانست.

سفیر کشورمان در مسکو ضمن اشاره به گفتوگوهادرحوزههایمختلفبیننمایندگان بخشهای مختلف دولتی، فرهنگی، اقتصادی، علمی، دانشگاهی، نخبگان و انستیتوهای دو کشور، از ایده یونسی و بارینوف برای برگزاری این همایش تقدیر کرد.

او این اجالس را دربرگیرنده بس//یاری از زمینههای گفتوگو بین دو کش//ور دانست و اف//زود: من در ای//ن همایش گفتوگوهای جدیدی را برای دو کشور میبینم.

سنایی ضمن اشاره به رشد فراوان صنعت گردشگری بین ایران و روسیه و نیز توجه به اش//تراکات فراوان فرهنگی و دینی بین ایران و باشقیرس//تان ابراز امیدواری کرد که شاهد حضور پررنگتر گردشگران این جمهوری در کشورمان است.

سفیر کشورمان همچنین ابراز امیدواری کرد که سومین دوره این همایش را در آینده نزدیک در ایران در یکی از ش//هرهای کشور برگزار کنیم.

ریاست هیات کشورمان را در این همایش علی یونسی دستیار ویژه رییسجمهور در امور اقوام و اقلیتها برعهده دارد.

مهدی سنایی سفیر کشورمان در روسیه، حجتاالس//الم نواب، رییس دانشگاه ادیان و مذاه//ب، نمایندگان//ی از وزارت ورزش و جوانان، سازمان گردشگری و نیز شرکتهای خصوصی فعال در حوزه گردشگری از دیگر اعضای هیات ایران هستند.

ریی//س آژان//س فدرال اق//وام و رییس آژانس فدرال گردشگری روسیه، مسووالن جمهوری باشقیرستان، مسوولین فرهنگی و مذهبی روس//یه ...و از جمله حاضران این همایش هستند. متن پیام مدودف نخست وزیر فدراسیون روسیه به همایش فرهنگیاجتماعی ایران و روس//یه هم به این ش//رح اس//ت: دو کشور مش//ترکات زیادی دارند و روابط در سالهای گذشته روند رو به رشدی را در تمامی حوزهها شاهد بوده است.

نخس//تین فصلنامه گیلگم//ش ب//ه زب//ان انگلیس//ی و با رویکرد »توسعه پایدار« منتشر ش//د. فصلنامه میراث فرهنگی، گردشگری و محیطزیست گیلگمش در بخشهای متنوعی چ//و ن جغر ا فی//ا ، ا یر ا ن شنا س//ی ، س//بک زندگ//ی، هنر، ا سطو ر ه شنا س//ی ، محیطزیست و تاریخ به بازار عرضه میشود.شماره انگلیسی تابس//تان گیلگمش به روند ثبت پروژه جهانی کویر لوت در فالت مرکزی و منطقه گندم بریان که برخی سالها از سوی ناسا به عنوان گرمترین نقطه زمین شناخته شده، میپردازد. در بخ//ش دیگر پرونده جنگلهای هیرکانی که از نظر تنوع زیس//تی و جانوری بسیار پراهمیت شناخته شدهاند، بررسی میشود.

محور نخستین ش//ماره گیلگمش انگلیسی توسعه پایدار اس//ت و در این راس//تا طرح جامع توسعه پایدار جامعهمحور جزیره قشم با تمرکز بر نقش زنان در توسعه پایدار، به تجربه موفق آموزش زنان در حفظ جامعه محلی قش//م میپردازد و مناطق شش گانه ژئوپارک جزیره قشم را معرفی میکند.

در بخش هنری این ش//ماره، پیام لزوم حفظ و احترام به محیطزیست در کارهای محیطی احمد نادعلیان از چهرههای شناختهشده هنر محیطی در عرصه بینالملل، بازتاب داده شده است.همچنین یکی از مقالههای گیلگمش در این شماره به معرفی لورنزو ویلورنس//ی، عطرساز شهیر ایتالیایی میپردازد که با الهام از فضای ادبی الموت و نیشابور دو عطر به نام این دو مکان تاریخی ساخته است.

گروه فصلنامههای گیلگمش عالوه بر رس//الت آموزشی و اطالعرس//انی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، اهداف زیستمحیطی را نیز دنبال میکند. کاغذهای مورد نظر برای چاپ این مجله از پودر سنگ تهیه شدهاند و در قبال هر یک تن کاغذی که برای چاپ آن به کار میرود از قطع 16 درخت جلوگیری میشود.

نخستین شماره فصلنامه گیلگمش انگلیسی را میتوانید از تعدادی از کتابفروشیها و کیوسکهای شهر تهران تهیه کنید. همچنین عالقهمندان میتوانند برای دریافت این فصلنامه با شماره 66009212 تماس برقرار کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.