نویسنده آثار پرفروش تاریخی روسیه درگذشت

Jahan e-Sanat - - News -

پرونده متروی اصفهان چند سالی است که باز اس//ت. عبور از محلههای تاریخی و تاثیرات منفی بر بناهای باستانی باعث شده اس//ت مطالعات جدی در این زمینه انجام ش//ود. حفظ حریم بناهای ب//ه جا مانده از دوران صفوی، مخصوصا میدان نقش جهان در اولویت است. حاال خبر میرسد یونسکو بابت عبور مترو از زیر شهر اصفهان حساس شده و خواستار دریافت گزارش از چگونگی انجام این طرح است.

حفظ حریم آثار ثبت شده برای یونسکو اهمیتی فوقالعاده دارد و ایران نیز باید برای جلوگیری از مشکالت بعدی در این زمینه جنبه احتیاط را رعایت کند.

گزارش وضعی//ت حفاظتی بخشهای مختلف دنیا از جمله آسیاپاس//یفیک روز پنجشنبه)51 تیر(،درچهلویکمیننشست کمیته میراث جهانی یونسکو بررسی شد که از آن جمله گزارشهای میدان نقش جهان و محوطه جهانی ش//وش نیز مورد بررسی قرار گرفتند.

محمدحس//ن طالبیان که برای بررسی پرونده ش//هر تاریخی ی//زد در این اجالس ش//رکت کرده، به ایس//نا توضیح داد: قبال گزارش//ی درباره وضعیت عرص//ه و حریم اقدامات مرمتی گذش//ته و آین//ده این دو محوطه جهانی به یونسکو فرستاده شده بود کهبررسیشدهوبرخیپذیرفتهشدندوبرای برخی از موضوعات مختلف نیز پیشنهادات ویژهای از سوی یونسکو مطرح شد.

او در توضیح نتیجه گزارش میدان نقش جهان بیان کرد: با توجه به اینکه دولت ایران برای عبور نکردن خط 2 مترو از زیر میدان نقش جهان کمک قابل توجهی کرده، جای خوشحالی داشت اما در مورد اینکه چطور پایش میشود و کنترل کنیم تا این موضوع اثرات منف//ی روی مجموعه جهانی نقش جهان نگذارد، پیشنهاداتی ارائه شد.

معاون میراث فرهنگی س//ازمان میراث فرهنگی بیان کرد: پیشنهاد شد یک گروه چند رش//تهای درباره این موضوع گزارش بسیار دقیقی را در فواصل منظم برای میدان نقش جهان ارائه کنند و تا پیش از اول فوریه 2018 این گزارش باید برای یونسکو برود.

او اضافه کرد: در این زمینه همچنین در ارتباط با تهدیدات درباره اصفهان، چالشها بررس//ی و قرار ش//د ایران به دقت گزارش تفصیلیارائهکند.همچنینبراساسمجموع پیشنهادات و گزارشهای ایران، پیشنهادات مرک//ز میراث جهانی مورد موافقت انحصار کمیته می//راث جهانی نیز ق//رار گرفت تا اجرایی شوند.

طالبی//ان درباره ارائه گ//زارش محوطه جهانی ش//وش نیز اظهار کرد: درباره بحث منظر فرهنگی شوش نیز گزارشی از ثبت این محوطه تا امروز و اتفاقات و کارهای انجام ش//ده در این حوزه و برنامههای پژوهشی، مرمتی و معرفی که باید انجام ش//ود، ارائه دادیم؛ چون براس//اس دستورالعمل میراث جهانی تدوین ش//ده ب//ود، آنها نیز با توجه به اینکه ثبت جهانی ش//وش متاخرتر بود، این گزارش را بررسی کردند و پیشنهاداتی ارائه دادند.

ب//ه گفته معاون می//راث فرهنگی، این معاونت موظف شد یک گزارش حفاظتی و ادواری تنظیم و با جزییات بیشتر تا پیش از فوریه 2019 برای کمیته میراث جهانی ارس//ال کند تا توس//ط این کمیته کنترل شود و در صورت نیاز به حضور کارشناسان یونسکو در هر کدام از محوطهها، این اقدام انجامشود.اوهمچنینتوضیحکوتاهیدرباره دیگر پروندههای ارائه ش//ده در روز گذشته اجالس یونسکو داد. طالبیان بیان کرد: در اجالس روز پنجشنبه، درباره پرونده جادهای در کنار باغ الهور پاکستان و برجی که مرکز وین را تحت تاثیر قرار داده بود، بحث ش//د و موضوعات در ارتباط با میراث طبیعی نیز چالشبرانگیز بودن//د و بحثهای مختلف حفاظتی درباره محوطههای مخالف تاریخی جهانی شده نیز بررسی شدند.

دانیل گرانین نویسنده روس که آثاری درباره حمله نازیها به لنینگراد و چندین رمان پرفروش در کارنامه داش//ت، در 98 سالگی درگذشت. به گزارش آسوشیتدپرس،گرانین، کهنهسرباز روس بازمانده از جنگ جهانی روز سهش//نبه در سنپترزبورگ فوت ش//د. کرملین روزچهارشنبه اعالم کرد پوتین پیامی برای درگذشت او منتشر کرده است.

او نخس//تین رمانش را سال 1949 منتشر کرد و پس از آن چندین رمان دیگر که متاثر از تجربیاتش به عنوان مهندس و برای خلق نوآوری در برابر بوروکراسی معمول بود، منتشر کرد. با اقتباس از چندین رمان از رمانهای این نویس//نده فیلمهای سینمایی ساخته شدهاند.

سال9791 گرانینرمان»کتابیازمحاصره«رامنتشرکردکه در آن به روایت هولناک محاصره لنینگراد توسط نازیها پرداخت. اونویسندگیراازدهه0391 شروعکردکهدانشجویمهندسی درانستیتوپلیتکنیکلنینگرادبودوپسازفارغالتحصیلی،کاربه عنوان مهندس را در آزمایشگاه مهندسی شروع کرد و سپس وارد جبهه نبرد شد. یکی از مشهورترین آثار وی داستانی کوتاه درباره دانشجویان فارغالتحصیل با عنوان »گزینه دوم« است.

شماری از آثار این نویسنده به زبان انگلیسی نیز ترجمه شدهاند که »آنها که جستوجو میکنند«، »در میان توفان« و »خانهای در فونتانکا«ازجملهآنهاهستند.دردورانمیخاییلگورباچفگرانین برای نوشتن زندگینامه نیکالی تیموفف ریسوسکی دانشمندی برجسته که در دوران استالین سرکوب شد، تحسین شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.