نقش پررنگ رسانههای ترکیه در معرفی »تبریز «2018

Jahan e-Sanat - - News -

مع//اون رییسجمهور تاکید ک//رد: رس//انههای ترکی//ه در معرفی رویداد تبریز 2018 نقش پررنگی دارند. زهرا احمدیپور در جلسهای با حضور جمعی از مدیران رسانهای کشورهای اسالمی به اهمیت برقراری ارتباط موثر با کشورهای همسایه از جمله ترکیه اش//اره کرد و گفت: گردشگری پیامآور صلح است و مدیران رسانههای ترکیه میتوانند زیباییهای تبریز را به هموطنان و مخاطبان خود نشان دهند تا زمینه همکاری و فرصت جذب سرمایهگذاری در حوزه گردشگری برای تبریز و آذربایجانشرقی فراهم شود.

او با بیان اینکه ایران و ترکیه از لحاظ فرهنگی شباهتهای زیادی با هم دارند، خاطرنشان کرد: با افزایش آشنایی دو کشور با یکدیگر از طریق رس//انهها، میتوانیم شاهد برگزاری هر چه بهترتبریز8102 باشیم.

احمدیپور در بخش//ی از س//خنان خود اسالمهراس//ی و ایرانهراس//ی را از جمله برنامههای دش//منان بعد از پیروزی انقالب اس//المی ایران دانس//ت و ادامه داد: دش//منان با دامن زدن به اختالفات و ایجاد خش//ونت بین مسلمانان میخواهند کش//ورهای اسالمی را تضعیف کنند و با ایجاد شکاف، آنان را از هم دور کنند.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشورگفت:بیشترمنابعکشورهایاسالمیبرایرقابتبایکدیگر تلف میشود و دشمنان کاری کردهاند که این کشورها خودشان بایکدیگربجنگند.

احمدیپور توسعه گردشگری را در ایجاد تعامل و آشتی بین ملتها، ضروری دانست که میتواند بسیاری از اختالفات بین ملتها را حل کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.