دو قدم اینور خط

Jahan e-Sanat - - News -

احمد پوری در یکی از محلههای قدیمی شهر تبریز متولد شده و پس از پایان دوران دبیرستان اولینداستانهایخودرادربرخیازمجلههایادبیوقتمنتشرمیکند.بعدازسپریکردندوران دبیرستانبهقصدمعلمشدنتحصیالتخودرادر»دانشسرایراهنماییتحصیلی«پیمیگیردودو سالازعمرشرادرروستاهایاطرافتبریزبهعنوانمعلمسپریمیکند.پوریدرسال6531 جهت ادامهتحصیلبهاسکاتلندسفرومدرکلیسانسخودراازدانشگاهعالیاسکاتلنددریافتمیکند.وی همچنین مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه نیوکاسل انگلستان دریافت میکند و پس از آن در سال7631 به ایران باز میگردد.پوری پس از بازگشت به ایران عالوه بر تدریس زبان، فعالیت ادبی را باترجمهشعرهایعاشقانهشاعرانبزرگجهانادامهمیدهد.اوتاامروزآثارشاعرانیچونآناآخماتوا، پابلو نرودا، فدریکو گارسیا لورکا، ناظم حکمت، نزار قبانی، یانیس ریتسوس و آن سکستون را ترجمه کرده است. پوری همچنین رمانی از میخاییل بولگاکف و چند مجموعه داستان دیگر را ترجمه کرده است.»دوقدماینورخط«اولینرمانتالیفیاحمدپوریدرسال7831 توسطنشرچشمهمنتشرو بااستقبالخوبمخاطبانمواجهشد.برخیمنتقداناینرمانرافصلیتازهدرادبیاتداستانیایران دانستهاند.رمان پوری از این جهت دارای اهمیت است که توانسته عالوه بر داستانگویی روان، بابی تازه در قصهگویی ایرانی باز کند. فانتزی و فانتزینویسی در ادبیات ما به ندرت بروز و ظهور پیدا میکند. پوریدر»دوقدماینورخط«باشکستنکلیشههایمعمولداستانیتاریخیرادرپایهایفانتزیروایت میکند. کتاب »دو قدم اینور خط« هفت فصل دارد که هر کدام عنوان شهری را به خود گرفتهاند کهمثلنقطههاییخطزمانرابههموصلمیکنند؛تهران،لندن،تبریز،باکو،لنینگرادو...هرشهری آبستن رخدادهای عجیب و غریب و گاه خطرناکی است که احمد از کنارشان میگذرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.