نشاندرجهیکهنریبرایالالییخوانقشقایی

Jahan e-Sanat - - News -

ی//ک الالییخ//وان پیشکس//وت قش//قایی و پژوهش//گر حوزه موسیقی اقوام و نواحی، نشان درجه یک هن//ری ب//رای »آواز« گرفت.

پر و ی//ن بهمن//ی ، الالییخوان پیشکسوت قشقایی و پژوهشگر در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: سرانجام نشان درجه یک هنری را به من دادند.

این هنرمند پیش از این، نشان درجه دو هنری را در بخش »پژوهش« گرفته بود و اینبار نش//ان درجه یک را که معادل دکتری است، برای آواز دریافت کرده است.

اینموسیقیدانوپژوهشگرمتولدسال8231 درایلقشقایی است. او کودکی خود را در ایل گذراند و سالها بهعنوان آموزگار در مناطقمختلفعشایریاستانفارسخدمتکرد.بهمنیدرچند دهه اخیر، در انتشار کتابهایی مانند »داستانها و حکایتها و افسانههایاقوامترک«،»ایرانترکلر«،»جغرافیایمحیطعاشقی ترکان ایران« و چند کتاب دیگر همکاری داشته است.

این هنرمند همچنین آلبومهایی را مانند »خدای من غریب«، »به یاد فرود«، »مجموعه نغمههای عاشقی قشقایی«، »آوازهای قشقایی« و چند آلبوم دیگر منتشر کرده است.

پروین بهمنی چند سال پیش در جریان برگزاری »فستیوال فرهنگ، ادبیات و موسیقی ترکزبانان جهان« در قزاقستان، به پاس زحماتی که در چند دهه گذشته در عرصه فرهنگ کشیده بود، بهعنوان »بانوی برگزیده فرهنگی ترکزبانان جهان« معرفی و تقدیر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.