»دریاچه قو« به پرده سینماها میآید

Jahan e-Sanat - - News -

ل//وکا گوادانین//و، کارگ//ردان ایتالیایی، اپ//رای معروف »دریاچه قو« را با بازی فلیس//یتی جونز به سینما میآورد. هالیوودریپورتر نوشت: اقتباس سینمایی از »دریاچه قو« که از مشهورترین و پرکارترین باله اپراهای جهان است، توسط لوکا گوادنینو به سینما راه پیدا میکند.

گوادنین//و ک//ه پیش از این فیلمهایی چون »من عش//ق هستم« و »قهرمانها« را ساخته، نقش اصلی این فیلم را به فلیسیتی جونز سپرده است.

»دریاچ//ه ق//و« از ماندگارتری//ن کارهای پیوت//ر ایلیچ چایکوفس//کی موسیقیدان برجسته روس است که دائما در اپراها و نمایشهای باله سرتاسر جهان اجرا میشود.

داس//تان این اثر درباره یک پرنس//س اس//ت که توسط جادوگری طلسم و تبدیل به یک قو شده و شاهزادهای جوان قصد نجات او را دارد.

چایکوفسکی از آهنگسازان مطرح باله است و آثاری چون »زیبای خفته« (1889) و »فندقش//کن« (1892) را خلق کرده اس//ت. باله »دریاچه قو« اولین بار در س//ال 1877 در تاالر »بولشوی« مسکو به روی صحنه رفت.

دارن آرونوفسکی سال 2010 فیلم »قوی سیاه« خود را با الهام گرفتن از داس//تان افسانهای این باله کالسیک روی پرده برد و جایزه اس//کار بهترین بازیگ//ر زن را برای ناتالی پورتمن به ارمغان آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.