نقش آسانسور در رسیدن به معنویت

Jahan e-Sanat - - News -

هومن جعفری- اعالم شده که 95 درصد آسانس//ورهای کشور غیراس//تاندارد هستند! چه بهتر! همیش//ه که نمیشود برای کنترل جمعیت به تصادفات جاده متکی بود؟ سابقا دست زیاد بود و میشد از طریق هواپیماهای سقوطکننده و خمیر مرغ و ماست پالمدار و گوج//ه فرنگی نیتراتی و پراید، جمعیت را کنترل کرد. االن هواپیماها که نونوار شدهاند. آن موارد دیگری هم که مطرح کردیم االن وضع کنترلش//دهتری دارن//د. میماند پراید و آسانسور!

البته آسانس//ور غیراستاندارد هم یکی از راههای رسیدن به معنویت است چون از بدو ورود تا لحظه خروج باید در حال دعا خواندن و توسل جستن باشی که زنده بیایی بیرون. پیشنهاد میکنم در هر آسانس//ور یک صندوق صدقات هم نصب شود! جای دوری نمیرود!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.