برگشت رژیم تحریمها و تابآوري ایران

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدصادقجنانصفت رخدادهاي تاس//فبرانگيزي كه در دوره فعاليتهاي محمود احمدينژاد بهعنوان رييس دولتهاي نهم و دهم اتفاق افتاد، هنوز براي ايران هزينههاي دردسرساز دارد.

بدون چون و چرا يكي از رخدادهاي بس//يار ناراحتكننده آن سالها پنهانكاري عمدي يا سهوي يا از سر ناآگاهي درباره ابعاد تحريمهاي اقتصادي ايران از سوي غرب به ويژه اياالت متحده آمريكا بود.

دولت وقت در س//الهاي ‪1384 -1392‬ اصرار داش//ت بگويد اعمال تحريمها عليه ايران موجب نيرومند شدن اقتصاد ميشود و اثرات تخريبي ندارد.

اين پنهانكاري و مقاومتهاي بدون ديدگاه كارشناسي اتفاقا راه را براي گسترش و ژرفاي تحريمها هموار كرد تا اينكه در سالهاي 1391 و 1392 س//يل ويرانگ//ر آثار تحريمها اقتص//اد ايران را با مصيبت تورم شتابان، رشد منفي توليد ناخالص داخلي، رشد منفي سرمايهگذاري، كوچ غولهاي بزرگ نفت و گاز و ساير شركتها از ايران به سوي كشورهاي ديگر و تنها ماندن ايران در مناسبات اقتصادي بود. برجام نقطه عطف درخشان تاريخ ديپلماسي ايران در يك دوره كوتاهمدت به حساب ميآيد كه شوربختانه در داخل با اقبال سياستورزان مخالف دولت مواجه نشد.

اين وضع موجب شد انتظارات از برجام برآورده نشود و حاال با كمال تاسف شاهد هستيم كه دونالد ترامپ و همكارانش در كاخ سفيد دنبال اين هستند كه دور تازهاي از تحريمها عليه كسبوكار ايرانيان را آماده كنند.

برخي گزارشهاي پيدا و پنهان نش//ان ميدهد ش//وربختانه اقتصاد ايران نسبت به اوايل دهه 1390 به لحاظ بنيادين تفاوت چشمگيري نداشته است و حتي به لحاظ كسب درآمد ارزي در موقعيت دشوارتري قرار دارد. افزايش نرخ بيكاري و شمار بيكاران يك مصيبت ديگر پيشروي ايران است كه در اوايل دهه 1390 به شدت فعلي نبود. سرمايهگذاري خارجي نيز آنطور كه انتظار ميرفت، رش//د بااليي ندارد و از اينها مهمتر رش//د اختالفهاي سياسي درباره نگاه به اقتصاد است.

به نظر ميرسد مروري بر آنچه در سه، چهار سال منتهي به بهار 1392 در سياس//ت و اقتصاد ايران منجر ش//د و به هر حال راه را براي سازگاري در پرونده هستهاي باز كرد، براي اجتناب از عقبنشيني احتمالي يك ضرورت دارد.

اقتص//اد اي//ران به لحاظ مقاومت و ت//ابآوري در حال حاضر نس//بت به اوايل دهه 1390 اس//تحكام چندان بيشتري ندارد و حتي در برخي موارد شكنندهتر شدهايم. ذخاير ارزي ايران عمق ندارد، س//رمايهگذاري داخلي وضع مناس//بي پيدا نكرده اس//ت، بانكهاي ايراني در موقعيت به مراتب بدتري نسبت به اوايل دهه 1390 قرار دارند، نرخ بيكاري فزايندهتر شده است و دشمني دو جناح نيز بيشتر.

از طرف ديگر در ش//رايطي كه نظام سياسي آمريكا اوايل دهه 1390 دنبال اين نبود كه با ايران شرايط دشواري را تجربه كند و مناسبات ايران نيز با تركيه و عربستان نيز به سختي اين روزها نبود، روزگار بر ما سخت گذشت و نبايد كاري كنيم كه تحريمهاي خزندهاي كه از در بيرون رانده شدند، دوباره از پنجره وارد شوند و اقتصاد بيدفاع ايران را در بدترين وضع تهديد كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.