قدرت مسلط دیروز، انزواگراي امروز

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

آمريكا زماني قدرت مسلط و غالب جهان بود اما اجالس س//ران G20 در هامبورگ آلمان ثابت كرد كه آمريكا امروز در جهان منزوي است.

نيويوركتايمز اضافه كرد: ساليان درازي بود كه آمريكا همواره نيروي غالب و مس//لط در جهان بود و دستور كار تمامي اجالس ساالنه سران بزرگترين قدرتهاي اقتصادي جهان را هميشه آمريكا تعريف ميكرد در حالي كه نشست G20 هامبورگ ثابت كرد كه ديگر آن دوران گذشته است.

ترامپدرديداربارهبران91 كشورشركتكننده اين نشست خوب متوجه شد كه آمريكا امروز در همه شئون جهاني از تجارت گرفته تا تغييرات آب و هوايي در جهان منزوي است.

مص//داق اين ادعا بيانيه G20 اس//ت كه ديروز منتشر شد تا به روش//ني مشخص شود كه آمريكا چقدر در جهان تنها مانده است.به نظر رسيد كه ترامپ چندان هم از اين انزوا بدش نيامد. از نظر او، مهمترين رويداد نشست هامبورگ ديدار طوالنيمدت والديمير پوتي//ن بود كه ظاهرا هدفش ازس//رگيري روابط دو كشور بوده است؛ روابطي كه ترامپ مدتي در گذشته آرزوي آن را ميكرد.اين ديدار براي پوتين هم عاري از منفعت نبود چون او مدتها بود كه منتظر آن بود بهعنوان يك ش//ريك تجاري واشنگتن مورد عزت و احترام قرار گيرد.

رهبران پيشين آمريكا همواره قدرت خود را يك نيروي خيرانديش در جهان ميدانستند و به اين اصل اعتقاد صريح داشتند و همواره اهتمامشان بر اين بود كه با اس//تفاده از اب//زار بازارهاي آزاد و همكاريهاي چندجانبه، فرصت پيش//رفت و خوشبختي را براي هم//گان در جهان مهيا س//ازند در حالي كه ترامپ اينط//ور فكر نميكن//د. او در اين مدت كوتاهي كه بر مسند رياس//تجمهوري آمريكا نشسته، خود را رهبري مليگ//را، يكجانبهگرا و حامي توليد داخلي كه فقط به فكر رونق اش//تغال در داخل آمريكاست، عرضه كرده است.

اما وقوع يكسري رخدادهاي جهاني و بهخصوص همين اجالس سران G20 به عيان ثابت كردند كه امروز ديگر هيچ كشوري آنقدر بزرگ و صاحب قدرت نيست كه خواست خود را بر ديگران تحميل كند.

صدراعظم آلمان ميزبان نشست G20 در نطق افتتاحيه اعالم كرد كه ميان آمريكا و ساير كشورهاي اين گروه اختالفاتي وجود دارد.

وي تاكيد كرد: سازش فقط وقتي اتفاق خواهد افتاد كه ما همه نقطهنظراتمان را با هم انطباق دهيم اما در عين حال بگوييم كه با هم اختالفنظر داريم.

م//ركل در ادام//ه صحبتهايش ب//ه توافق همه كشورهاي جهان با »توافق پاريس« و مخالفت آمريكا با آن اشاره كرد.

ترامپ در راه به كرس//ي نشاندن آرا و عقايد خود فقط متحدان آمريكا را با خود دشمن كرد گويي آمريكا يك جزيره و ملك طلق شخصي خود ترامپ است.

در نشست G20 ترامپ در هيچ مقولهاي به اندازه تجارت منزوي نشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.