اثبات برادري دولت دوازدهم!

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

سجاد وجدانيان- يكي از مباحثي كه اين روزها مطرح ميشود، موضوع جوانگرايي در دولت دوازدهم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.