تجارت آزاد بدون آمریكا

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دوازدهميناجالسسران02G جمعهگذشته باموضوعاتیچونتجارتجهانی،تغييراتاقليمی و تروريسم در اولويت گفتوگوهای اين نشست دو روزه آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.