جعبه سیاه باز نشد

برگزاری نخستین جلسه دادگاه تجدید نظر متهمان نفتی بدون بابک زنجانی؛

Jahan e-Sanat - - News -

نخستین جلسه دادگاه تجدیدنظر متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی در حالی برگزار شد که جعبه سیاه نفتی و بابک زنجانی متهم ردیف نخست پرونده از غایبان اصلی آن بودهاند و در حقیقت از طرف قاضی به دادگاه فراخوانده نشدند. جالب آنکه به گفته نماینده دادستان تهران بعد از گذشت دو سال از بازداشت متهمان پرونده فساد نفتی، هیچ تنبیهی در رفتارشان به وجود نیامده و گویا پشیماننیستند.

مهرماه سال 95 بود که محاکمه سه متهم اصلیپروندهنفتیآغازشدوتا52 جلسهادامه یافت. قاضی صلواتی پس از 25 جلسه دادگاه، قرائت کیفرخواست و شنیدن دفاعیات متهمان و وکالی آنان در برابر اتهامات وارده و همچنین دفاعیات شکات به ویژه شرکت نفت و اچ کی، بانک مسکن و سازمان تامین اجتماعی و بعد از بررسی کامل پرونده حکم اعدام هر سه متهم را صادر کرد. بعد از آن حکم اعدام بابک زنجانی در دیوان عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر این پرونده یعنی مهدی ش//مسزاده و حمید فالح هروی در این دیوان نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع داده شد. دیماه 95 »ع. ز. م« که از او به عنوان جعبه سیاه نفتی تعبیر میشد، در خارج از کشور دستگیر و به کشورمستردشد.بیشترتحلیلهابراینبودکه در جلسه دادگاه قاضی از بابک زنجانی به عنوان سردسته پرونده و از »ع. ز. م« به عنوان مطلع پرونده و کسی که جرمش اگر بیشتر از متهمان ردیف دوم و سوم نباشد کمتر هم نیست، برای حضور دعوت خواهد کرد، اما قاضی مقیسه با دعوت نکردن از این دو برای حضور در دادگاه به همه این گمانهزنیها پایان داد.

رضا نجفی، نماینده دادستان با حضور در جایگاه کیفرخواس//ت مهدی ش//مسزاده را همانن//د دادگاه بدوی قرائت کرد و بعد قاضی از این متهم خواست تا با حضور در جایگاه در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند.

افساد فیاالرض از طریق مشارکت در اخالل در نظام اقتصادی کش//ور با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام اس//المی، مشارکت در کالهبرداری از ش//رکتهای ملی نفت ایران، شرکت اچ کی و صندوق بازنشستگی نفت به ارزشیکمیلیاردو002 میلیونیوروازطریق استفاده از اسناد مجعول و استفاده از پولشویی سه اتهام اصلی متهم ردیف دوم پرونده نفتی بود که نماینده دادستان آن را خواند.

در حالی قاضی مقیس//ه کیفرخواست »م. ش« مته//م ردیف دوم نفتی را قرائت کرد که او از قاضی خواست دادگاه مهلت بیشتری به او بدهد تا بتواند دفاعیه منسجمی را به دادگاه ارائه دهد چرا که تاکنون نتواسته است دیداری با وکالی خودش داشته باشد. با این حال قاضی دادگاه درخواست متهم را برای مهلت بیشتر رد کرد و از او توضیح خواست تا درباره ارتباط خود با بابک زنجانی و نحوه کار با او و همچنین کیفرخواس//ت قرائت شده پاسخ دهد. قاضی دادگاه از او پرسید که مبالغ دریافتی را چگونه به دست آورده است و آیا میتواند این بدهی را پرداخت کند؟ متهم با بیان اینکه دکترای اقتصاد س//نجی دارد و با این شرایط میداند که نمیتواند این بدهی را به صفر نزدیک کند، گفت: »من تفاهمنامهای با بابک زنجانی داشتم و قراردادی بین ما نبود و 80 درصد از بندهای این تفاهمنامه هم اجرایی نشده است.« با این حال قاضی گفت که بخشی از این تفاهمنامه به صورت مصوبه اجرا شده است و در این شرایط فرقی بین قرارداد تفاهمنامه نیست.

با این حال »م. ش« به جای پاسخ به این سوال به ارقام اعالم شده از سوی دادگاه اعتراض و اعالم کرد که این ارقام درس//ت نیس//ت. اما نماینده دادستان در پاسخ به او گفت ممکن اس//ت برخی از ارقام به طور سهوی اشتباهی نوشته شده باشد بنابراین متهم موظف است که ارقام درس//ت را بیان کند. اما در این زمان وکیل متهم با اعتراض به ارقام اعالم ش//ده از سوی نماینده دادستان گفت که کل بدهیهای بابک زنجانی 3/1 میلیارد یورو بوده اس//ت اما در کیفرخواست دادگاه این رقم به 9 میلیارد دالر عنوان شده و چرا کیفرخواست براساس دروغهای متهم ردیف اول نوشته است.

»م. ش« در دفاعی//ات خود اعالم کرد که در کیفرخواست آمده است پولها به حساب ذینفعان پرداخت شده و اگر اینگونه نیست چ//را او باید بدهکار پرونده باش//د؟ او در قبال پولهای//ی ک//ه دریافت ک//رده کاال خریده و شرکت هلدینگ سورینت علیه او پروندهسازی ک//رده اس//ت چراکه او در این ش//رکت هیچ سهمی ندارد.

نماینده دادستان این سوال را مطرح کرد که متهم از فروش نفت توانس//ته یک شرکت هواپیمایی در ترکیه بخرد. آیا این دستور بابک زنجانی بوده است؟ متهم پاسخ داد که او کارگزار بابک زنجانی بوده اس//ت. با این حال نماینده دادستان اعالم کرد که متهم ردیف دوم شریک بابک زنجانی بوده و مدارک در پرونده هم همین را نشان میدهد. متهم ردیف دوم در پاسخ به سوال وکیل شرکت نفت که پرسیده بود آیا او محموله را از شرکت نفت تحویل گرفته گفت که او چنین کاری را انجام نداده است.

مقیسه در پاسخ به این ادعا گفت: شما فکر مس//ووالن نظام را با این ج//واب که پولها را برمیگردانید مشغول کردهاید، چگونه است که شما در این کارها شریک نبودهاید، شما شریک بودهاید و شرکا از هم رسید نمیگیرند.

»م. ش« در دفاع خود اعالم کرد که بابک زنجانی شرکتی به نام فال را در امارات معرفی کرده که قرار خرید نفتکش با این شرکت بوده و خرید نفت در برنامه آنها نبوده اس//ت. او با بیان اینکه ترجیح میدهد برخی از س//خنان در جلس//ات غیرعلنی مطرح شود، اعالم کرد که شرکت فال اگر ورشکسته است چرا وزارت نفت هماکنون با این شرکت کار میکند و به آنها نفت میفروش//د. این متهم پرونده فساد نفتی بیان داش//ت: وظیفه من اعتبارسنجی ش//رکت فال بود و از آنه//ا چهار میلیارد دالر اسناد مالکیت به عنوان ضمانتنامه گرفتم و شرکت ملی نفت، نفت را در مخازن این شرکت خالی کرده است.

متهم ردیف دوم در پاسخ به این سوال که چه کسی بابک زنجانی را وارد این ماجرا کرده گفت که بابک زنجانی با وزیر نفت دولت از قبل آشنایی داشت. وی گفت: زنجانی در سوییس با شرکت نیکوی قرارداد بسته است. وقتی در جلسه گفته میشود وزیر بابک زنجانی را تایید کرده اس//ت دیگر چه بگویم. اینکه وزیر نفت تحت تاثیر شرایط اضطراری کشور نفت را به بابک زنجانی داده است تا بفروشد و او پولها را به کشور بازنگردانده من باید پاسخگو باشم؟

این مته//م افزود: در گرفتن و فرس//تادن محمولههای اینچنینی مکانیسم خاصی وجود دارد. من اصال راجع به صحت و اصالت السیها اطالع نداش//تم و اصال السیها را ندیده بودم زیرا مقوله پرداخت به من مربوط نمیشد. از جای//ی نفت تحویل نگرفتم و زیر بارنامهای را امضا نکردم. قرار بود بابک زنجانی 13 میلیون دالر در ازای فروش نفت به من بپردازد که هیچ مبلغی به من پرداخت نکرده است. 13 میلیون دالر رقم بسیار کمی است آیا باعث اخالل در نظاماقتصادیمیشود؟اینکهمیگوییدشرکت فال ورشکسته است دروغ است. اگر ورشکسته بوده چه دلیلی دارد که هنوز شرکت نفت با او کار میکند؟ بعد از اینکه شرکت فال پولها را نداد نامهای به معاون اقتصادی وزیر اطالعات نوشتم و گفتم کار کردن با شرکت فال صحیح نیست.

مهدوی، وکیل شرکت نفت در واکنش به اظهارات »م. ش« گفت: واقعیت این اس//ت ک//ه بعد از تحریم ام//کان فعالیت و فروش نفت از ش//رکت نفت گرفته ش//د اما با این حال مبادالت نفتی کردیم که تمام پول آن به کشور بازگشت و تنها محمولهای که پول آن به کشور بازنگشت همین محمولهای بود که به تیم آقای زنجانی تحویل داده نش//ده بود. ش//رکت فال در گذشته خریدار نفت ما بوده است اما آن زمان به تیم زنجانی اعالم کردیم که دیگر ش//رکت ف//ال مورد اعتماد نیست و ورشکسته است. وقتی امور بینالملل وزارت نفت متوجه این موضوع شد تذکراتی دادیم اما »م. ش« به رغم ایرادات ما قرارداد را امضا میکند و در ازای فروش نفت 500 میلیون دالر پول نفت صرف خرید کارهایی که بابک زنجانی دستور داده بود مانند خرید شرکت هواپیمایی ترک به مبلغ 255 میلیون دالر میکند که نتوانستیم تا امروز یک دالر از این پول را پس بگیریم.

وکیل »م. ش« در واکنش به این اظهارت گفت:بایدنقشوجایگاهافرادرابشناسیم.وقتی سال19وزارتنفتازوزارتاطالعاتدرمورد بابک زنجانی استعالم میگیرد، وزارت اطالعات اعالم میکند که نفت فروختن به بابک زنجانی نگرانکننده است ولی باز وزارت نفت با او کار میکند ما چه کنیم.

»م. ش« اظهار داش//ت: من به خاطر دور زدن تحریمها تح//ت تعقیب دولت انگلیس هستم. وکیل شرکت نفت گفت: شما مسوول برگرداندن ارز به کشور بودید. »م. ش« واکنش داد: من مسوول برگرداندن ارز نبودم جشنساز مسوول برگردندان ارز به کشور بود.

امروز دومین جلس//ه دادگاه این دو متهم برگزار میش//ود لذا باید منتظر ماند و دید که سرنوشت بابک زنجاني و بدهيهاي او به دولت به کجا خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.