آماده همکاری با وزارت فرهنگ و ارشاد هستیم

Jahan e-Sanat - - News -

وزیر کشور با اشاره به اینکه باید نظام مهندسی رسانهای داشته باشیم، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی باید از رسانههای کشور ارزیابی داشته و آنها را رتبهبندی کند.

به گزارش پایگاه اطالعرس//انی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مشترک شورای معاونان وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان این مطلب افزود: در زمینه مسایل فرهنگی از جمله در حوزه سینما و تهیه فیلم با موضوع مسایل اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر و همچنین موضوع واگذاری پروژههای نیمهتمام در حوزه فرهنگی آماده همکاری کامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستیم.

وزیر کش//ور پیشنهاد کرد: تفاهمنامه مشترکی میان دو وزارتخانه تهیه و امضا شود تا دو وزارتخانه در این تفاهمنامه اولویتهای خود را مشخص کرده و آنها را پیگیری کنند چراکه واقعا در این زمینه ظرفیتهای خوبی وجود دارد. رحمانی فضلی در این نشست با اشاره به اینکه مبنای همه کارها فرهنگ است و اگر فرهنگ نباشد، اساس کارها درست نخواهد بود، گفت: حوزه فرهنگ به ش//دت گسترش پیدا کرده و با توجه به تغییرات در ابعاد مختلف در جامعه، نیاز ما به فرهنگ بیشتر شده و ما باید در حوزه فرهنگ ب//ا دقت و آیندهنگ//ری دقیقتری عمل کنیم. رحمانی فضلی با بیان اینکه هیچ حوزهای جدا از مسایل فرهنگی نیست خاطرنشان کرد: به طور مثال عامل اصلی در پیدایش پدیدهای مثل داعش، جهل، تعصب و فقر اس//ت و به طور کلی فرهنگ در حوزه سیاسی میتواند رفتار سیاسی را شکل دهد. در زمان انتخابات شاهد بعضی صحبتها بودیم که مبنای درستی نداشت و میتوانست در جامعه یاس و ناامیدی ایجاد کند. اگر فرهنگ مناسبی در این حوزه وجود داشت شاهد این اظهارات نبودیم. جانشین رییس شورای اجتماعی کش//ور با اش//اره به اینک//ه میتوان برای هم//ه پروژههای بزرگ پیوس//تهای فرهنگی و اجتماعی تعریف کرد، گفت: برای اینکه مس//ایل فرهنگی و اجتماعی جامعه را به آرمانهایمان در تراز جمهوری اس//المی ایران نزدیک کنیم باید تالش مشترک بیشتری داشته باشیم.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه باید نظام مهندسی رسانهای داشته باشیم گفت: مساله آموزش رسانهها از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اهمیت زیادی دارد. در این نشست، همچنین معاونان دو وزیر و سایر اعضای شورای معاونان وزارتخانههای کش//ور و فرهنگ و ارشاد اسالمی، ضمن اشاره به نقاط تماس بین دو وزارتخانه در ماموریتها و شرح وظایف هر حوزه به بیان مهمترین انتظارات و دغدغههای مشترک در این زمینه پرداختند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.