قرارداد توتال حاکی از شکسته شدن تحریمهای برجام است

Jahan e-Sanat - - News -

نایبرییس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت: قرارداد توتال با ایران حاکی از شکسته شدن تحریمهای برجام است و از نظر سیاسی حائز اهمیت است و منافع ملی کشور با چنین قراردادهایی ارتقا مییابد. به گزارش ایرنا، محمدرضا تابش در مورد قرارداد توتال با ایران افزود: ما برای رسیدن به رشد هشت درصدی و ایجاد اشتغال یک میلیون نفری در سال، نیازمند جلب منابع بسیار عظیم خارجی هستیم اعم از این که ایرانیان خارج از کشور این منابع را به داخل بیاورند یا این که دولتها و شرکتهای خارجی این کار را انجام دهند. وی تصریح کرد: وزیر نفت با ژرفاندیشی، استقامت و پایداری در حوزه مسوولیتش این قرارداد را به نحوی تنظیم کرد که در عرصه رقابت با سایر کشورها جذاب باشد تا اینگونه بتوانیم از خارج کشور سرمایه جذب کنیم. تابش یادآور شد: در رایزنیهایی که با کشورهای مختلف انجام شد، چند شرکت از روسیه و فرانسه از جمله توتال مذاکرات مقدماتی با ایران داشتند که این مذاکرات منجر به انعقاد قراردادی شد که میتواند از منابع مشترک گازی فیمابین ایران و قطر صیانت کند، ظرفیت تولید را افزایش دهد و در جذب سرمایه خارجی موثر است. وی تاکید کرد: این قرارداد، حاکی از شکسته شدن تحریمهای برجام بوده است و از نظر سیاسی حائز اهمیت است و منافع ملی ما با این قراردادها ارتقا مییابد. ایران اولین قرارداد نفتی پسابرجامی خود را با شرکت توتال روز دوشنبه 21تیرماه امضا کرد. ارزش این قرارداد که به امضای مسووالن ایرانی و نمایندگان توتال رسید 4/8 میلیارد دالر است. این قرارداد با هدف توسعه فاز 11 پارسجنوبی امضا شد که نقطه عطفی برای آغاز عصر جدید توسعه صنعت نفت ایران و اجرای سایر قراردادها به شمار میرود.

فاز 11 پارسجنوبی به عنوان نامزد اجرای نخستین مدل جدید قراردادهای نفتی کشورمان انتخاب شده است. امضای این قرارداد سرآغازی برای عقد سایر قراردادهای جدید نفتی ایران است که انجام سرمایهگذاریهای جدید و به ویژه انتقال فناوری را به دنبال دارد. با به ثمر رس//یدن این قرارداد روزانه 56 میلیون مترمکعب )معادل دو میلیارد فوت مکعب( به ظرفیت برداشت ایران از میدان گازی پارسجنوبی مشترک با قطر افزوده میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.