روایت»حاجیبابایی«ازجداییفراکسیونهای والییومستقلینازیکدیگر

Jahan e-Sanat - - News -

رییسفراکسیوننمایندگانوالییمجلسشورایاسالمیجداییدو فراکسیون والیی و مستقلین را در راستای شفافسازی و استحکام این فراکسیون عنوان کرد. به گزارش ایس//نا، حمیدرضا حاجیبابایی با اش//اره به جداشدن دو فراکسیون نمایندگان والیی و مستقلین از یکدیگر این اقدام را در راستای تقویت، شفافسازی و واقع گرایی دانست و اظهار داشت: واقعیات موجود مجلس چهره یک سال گذشته آن نبود. به هر حال در مجلس هر کس تفکری دارد و این قابل احترام است. افراد باید تفکر خود را ارائه و از آن دفاع کنند. قرار نیست کسی به جای دیگری دفاع کند. ما در فراکسیون نمایندگان والیی تعدادی هستیم که دیدگاه مشخصی داریم. در برخی موارد با فراکسیون امید همنظر هستیم و در برخی موارد دیدگاه مشترکی نداریم و رقابت میکنیم. خوشبختانه روابط عاقالنه و قابل احترامی هم بین دو فراکسیون برقرار است و بر آن مبنا حرکت میکنیم. وی افزود: مجلس جای شفافسازی و واقعیتگرایی است. سعی ما هم این است که با نمایندگان دیگر تعامل داشته باشیم. ما به دنبال استحکام خود هستیم. پیش از این قدرت تصمیمگیری نداشتیم و نمیدانستیم وقتی تصمیمی گرفتیم چقدر از آن اجرایی خواهد شد و چه تعداد از نمایندگان با آن همراهی میکنند و مسوولیت مستقیم کل آن را هم در دست نداشتیم اما اکنون با تعداد مشخصی تصمیم میگیریم و میدانیم همه با این تصمیم همراهی میکنند. به همین خاطر قدرت مانور داریم. رییس فراکسیون نمایندگان والیی مجلس یادآور شد: کسانی که در فراکسیونهای دیگر فعالیت دارند اما با ما همسوییهایی دارند این مساله با داشتن قدرت تصمیمگیری متفاوت است. در حال حاضر ما قدرت تصمیمگیری داریم و از دیگران هم کمک میگیریم و معتقدیم میتوان با خیلیها تعامل و همراهی کرد. این عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب همچنین خاطرنشان کرد: در جریان اصولگرا هم این اتفاق باید بیفتد در چنین شرایطی ضمن اینکه قدرت تصمیمگیری وجود دارد به سمتی حرکت داده میشود که افراد بیشتری جذب شوند البته باید با افراد دیگر همراهی وجود داشته باشد اما این امر نباید موجب شود شما در تصمیماتتان متزلزل شوید بلکه تصمیمگیریتان باید استحکام داشته باشد و در کنار آن باید تعامل گستردهای وجود داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.