شرایطآمریکابرایاجرایبرجامباتوافق تضاد دارد

Jahan e-Sanat - - News -

نماینده ایران در سازمان ملل گفت: ایران در مهار تروریستها موفق عمل کرده اما برای نابودی این پدیده شوم به همکاری واقعی بینالمللی نیاز داریم. به گزارش ایسنا،غالمعلیخوشروعلتاصلیعدمفعالیتگروهتروریستیداعشدرایرانناتوانی اینگروهدانستوتاکیدکرد:ایرانازساختاریهماهنگبرخورداراستونیروهای اطالعاتیوامنیتیکشورموفقشدندداعشرانابودکنند.ویگفت:رویدادیکهدر تهراناتفاقافتادخارجازایرانودردیرالزور)سوریه(طراحیشدهبودامابههرحال، رویدادتهراناقدامتروریستیکورکورانهایبودکهخیلیاهمیتنداشتوبالفاصله هم تالفی شد. نماینده ایران در سازمان ملل گفت: ایران در مهار تروریستها موفق عملکردهامابراینابودیاینپدیدهشومبههمکاریواقعیبینالمللینیازداریم. خوشروبهگفتوگوهاییکهبهبرنامهجامعاقداممشترک)برجام(منجرشدنیزاشاره کردوافزود:آنگفتوگوهابینایرانوکشورهایعضوگروه1+5 بهاجراگذاشته شد. ایران در آن توافق، تعهداتی را پذیرفت و طرف مقابل هم تعهداتی را باید انجام میداد.ویگفت:همهتالشمانراکردیمتابهتعهداتمانپایبندبمانیم،متاسفانه آمریکاییهادراجرایتعهداتیکهبرعهدهداشتندچندانموفقعملنکردند.برای نمونه در زمینه روابط بانکی هنوز هم موانعی وجود دارد. از وقتی که دولت جدید در آمریکابرسرکارآمدهمدامازبدبودنتوافقسخنمیگویدواینکهچنینتوافقیرا برنمیتابدیامیخواهددرتوافقبازنگریکند.خوشرودرادامهافزود:چنینرویکردی بسیارزیانآوراست.ایرانباحسننیتوارداینگفتوگوهاشدوپذیرفتبراساس حسننیتگامبرداردودراینزمینههمکاریکند.گفتوگوباآمریکاتنهابهموضوع هستهایمحدودبودومتاسفانهاینتجربهنشاندادکهآمریکابراساستعهداتیکه داده رفتار نمیکند. هماکنون هم شرایطی را که برای اجرای توافق هستهای مطرح میکنند با خود توافق در تضاد است. وی گفت: مواضع خود را برای ساز و کاری کهباهدفنظارتبراجرایتوافقهستهایایجادشدهتشریحکردهایمامامتاسفانه آمریکا بر سیاست تحریم و تهدید اصرار دارد و چنین رویکردی هم برای ایران و هم برای منطقه زیانآور است. به نظر میرسد آمریکا آنچنانکه در طول گفتوگوها وعده داده بود نمیخواهد با حسن نیت ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.