با لنج عربستانی بر اساس رفتار متقابل عمل خواهیم کرد

Jahan e-Sanat - - News -

ایس/نا- مدیر کل امور مرزی وزارت کشور با بیان اینکه صیادان بازداشتش//ده روی لنج عربستانی، هندی بودند، گفت: با آنها طبق مقررات جمهوری اسالمی ایران رفتار میشود. مجید آقابابایی درباره دستگیری صیادان لنج عربستان در آبهای سرزمینی کشورمان اظهار کرد: چهار صیاد هندی که روی یک شناور عربستانی مشغول فعالیت بودند و پس از ورود به آبهای سرزمینی ایران دستگیر شدهاند، تحویل مقامات قضایی داده میشوند.

وی درباره نحوه رس//یدگی به جرم ای//ن افراد افزود: اگر این افراد که به صورت غیرقانونی وارد کش//ور میش//وند، توسط نیروی نظامی دستگیر شوند، تحویل دریابانی نیروی انتظامی داده میشوند. نیروی انتظامی گزارش//ی تهیه و پرونده را تکمیل میکند و تحویل محاکم قضای//ی میدهد و محاکم قضایی بر اس//اس این گزارش و همچنین براس//اس قوانین و مقررات جمهوری اسالمی ایران تصمیمات الزم را میگیرند. مدیر کل امور مرزی وزارت کشور با بیان اینکه این مساله نه امنیتی و نه سیاسی است، تصریح کرد: انتظار داریم دولت عربستان صیادان ما را آزاد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.