شکست خوردیم

Jahan e-Sanat - - News -

خبرآنالین- محمدحسن آصفری، عضو جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی میگوید تغییرات جمنا راه به جایی نخواهد برد و باعث نمیشود مجموعه نیروهای انقالب توفیقی به دست آورند. وی گفت: ام//روز اصولگرایی و جریان انقالب نیاز ب//ه یک بازنگری جدی دارد، فقط با س//ازوکاری به اسم جمنا نمیشود مسائل را حل کرد. انقالب به دوران بلوغ رسید و در دهه چهارم خود قرار دارد بنابراین نیاز است از همه جریانات حاضر در خط انقالب و پایبند به ارزشهای انقالب برای خدمت به مردم اس//تفاده شود. اگر جریان رقیب آقای روحانی 29 اردیبهشت 16 میلیون در انتخابات ریاست جمهوری رای آورد به خاطر آن نبود که جمنا توانست مردم را بسیج کند و پای کار بیاورد بلک//ه آرایی ثابت و پایبند به آرمانها بودند که آمدند و آرای خود را به داخل صندوق انداختند وی ادامه داد: روی فرد خاصی نظر ندارم بلکه میگویم امروز جبهه مردمی نیروهای انقالب نیاز به چهرههای جدید و سوخته نش//ده در راس مجموعه خود دارد. آقای سروری را توانمندتر میدانم اما آقای محمدی نمیتواند تغییری ایجاد کند. امثال آقاي فدایي براي مردم سوختهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.