عدم مغایرت 72 مصوبه دولت با قوانین تایید شد

Jahan e-Sanat - - News -

مه/ر- عدم مغایرت 72 مصوبه دولت یازدهم با قوانین از س//وی هیات بررس//ی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس ش//ورای اسالمی تایید شد. تایید عدم مغایرت این مصوبات دولت با قوانین با ارسال نامهای از سوی علی الریجانی، رییس مجلس به رییسجمهور اعالم شد.

در نامه رییس مجلس شورای اسالمی خطاب به رییسجمهور آمده اس//ت: به اس//تناد قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصالحات پس از آن فهرست تصویبنامههای هیات وزیران که در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده، ضمن تایید مراتب به شرح پیوست اعالم میشود. معاون امور مجلس رییسجمهور در این ب//اره گفت: با توجه به تاکیدات رییسجمهور بر ضرورت قانونگرایی و توجه به قوانین باالدس//تی در بررسی و تصویب آییننامهها و سایر مصوبات هیات وزیران، خوش//بختانه در دول//ت تدبیر و امید، تعداد انگشتشماری از مصوبات مغایر با قوانین تشخیص داده شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.