توصیف خاص سردار سلیمانی از حمله موشکی سپاه به داعش

Jahan e-Sanat - - News -

خبرآنالی/ن- فرمان//ده نی//روی قدس س//پاه پاس//داران گفت: موشکهای سپاه با موفقیت کامل به مواضع تروریستها اصابت کردند. سرلش//کر قاسم سلیمانی طی سخنانی در واکنش به حمله موشکی سپاه به مواضع تروریستهای تکفیری در استان دیرالزور سوریه، به دقت باالی این موشکها در اصابت به هدف اشاره کرد. فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: کاری که بچههای این ملت در ساخت و دقت این موشکها و تربیت متخصصها کردند، بچههای این ملت نه بچههای سپاه پاس//داران؛ کاری شگرف بود. وی تصریح میکند: من حمالت موشکی بسیاری دیدهام، صدها فروند موشک کروز آمریکا و بسیاری دیگر. در این حمله موش//کی س//پاه مصداق »و ما رمیت إذ رمیت و لکن اهلل رمی... « را به چشم خود و به معنای حقیقی دیدم. با دقت بسیار زیادی، صد درصد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.