تعطیلی دفاتر مردمی نمایندگان مطرح نیست

Jahan e-Sanat - - News -

ایرنا- س//خنگوی هیات رییس//ه مجلس ش//ورای اسالمی گفت: مالقاتهای مردمی نمایندگان در مجلس در حال انجام است و مشکل خاصی وجود ندارد. بهروز نعمتی در مورد برخی اخبار منتشرش//ده مبنی بر تعطیلی دفاتر مردمی نمایندگان اظهار کرد: هیچ موضوعی در این زمینه در هیات رییس//ه مجلس مطرح نبوده و هیات رییس//ه تصمیمی در مورد مراجعات مردمی نمایندگان نگرفته است. وی افزود: مالقاتهای مردمی در حال انجام است و تنها درمورد بازسازی دفاتر نمایندگان بحثهایی شده است. نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: موضوعات//ی که برخی نمایندگان در این زمینه مطرح میکنند، نظرات خودشان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.