4 کشور در کنار عربستان هم قربانی آلسعود خواهند شد

Jahan e-Sanat - - News -

گروه سیاسی- کارشناس امور بینالملل مجلس همراهان امروز عربس//تان علیه قطر، قربانی آینده عربس//تان هس//تند. حسین امیر عبداللهیان کارشناس امور بینالملل مجلس با انتشار پستی در صفحه توئیتری خود به اقدامات عربستان و چهار کشور همراه آن علیه قطر پس از عدم پذیرش شروط آلسعود واکنش نشان داد. وی در پست توئیتری خود نوشت: 4 کشور که امروز در کنار عربستان و علیه قطر هستند هم توسط آلسعود قربانی خواهند شد. ریاض تکیهگاه سیاسی خوب و قابل اعتمادی برای اعراب نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.