ابالغ دستورالعمل کفایت سرمایه موسسات اعتباری

Jahan e-Sanat - - News -

بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مقرر در برنامه اصالح نظام بانکی کشور و با هدف افزایش انطباقپذیری شبکه بانکی با رهیافتهاواستانداردهاینویننظارتبانکیونیزباتوجهبهشرایط و مختصات خاص و بومی بانکداری کشورمان، »دستورالعمل محاسبهسرمایهنظارتیوکفایتسرمایهموسساتاعتباری«را تدوینوبهشبکهبانکیابالغکرد.

به گ//زارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با ورود به شرایط جدید و لزوم توجه به ارتباط و تعامل بیشتر با نظام بانکی بینالمللی، تدوین استانداردهای نظارتی در زمینه ش//اخص کفایت سرمایه بر اساس آخرین رهنمودهای بینالمللی بس//یار ضرورت داشت. بنا بر همین ضرورت، بانک مرکزیدرراستایانجامتکالیفمقرردربرنامهاصالحنظامبانکی کشور ابالغی توسط مقام ریاست جمهوری و با هدف افزایش انطباقپذیریشبکهبانکیکشوربارهیافتهاواستانداردهاینوین نظارتبانکیکهعاملیمهمواثرگذاردراحیایروابطکارگزاریو پیوستنبانکهابهنظامبانکیبینالمللیاستوباتوجهبهشرایطو مختصاتخاصوبومیبانکداریکشورمان،بهبازنگری»آییننامه کفایت سرمایه« و »آییننامه سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری« اقدام کرده اس//ت.این بازنگری با بهرهبرداری از سند 51-BSFI،تحتعنوان»استانداردکفایتسرمایهبرایموسسات ارائهدهندهخدماتمالیاسالمی-منتشرهتوسطهیاتخدمات مالیاسالمیدرسال)3102(«،واسنادبال2 وبال3 منتشرشده توسطکمیتهنظارتبانکیبالوهمچنینبررسیمقرراتسایر کشورها بوده است که ماحصل آن تدوین ضوابطی تحت عنوان »دستورالعملمحاسبهسرمایهنظارتیوکفایتسرمایهموسسات اعتباری«استکهاینمهمدریکهزارودویستوسیوسومین جلسهمورخ32/3/6931 شورایمحترمپولواعتباربهتصویب رسید.یکی از ماموریتها و اهداف اصلی بانک مرکزی در زمینه نظارتبانکی،حصولاطمینانازثباتوسالمتبانکهاوصیانت از حقوق سپردهگذاران و پیشگیری از وقوع هرگونه بحران بانکی درکشوراست.بهاینمنظور،»شاخصکفایتسرمایه«بهعنوان یکی از مهمترین سنجهها و شاخصهای تعیینکننده سالمت بانکی میتواند بانک مرکزی را در رسیدن به اهداف نظارتی خود رهنمون کند. در این خصوص، در سال2831 »آیین نامه مربوط بهسرمایهپایهبانکهاوموسساتاعتباری«و»آییننامهکفایت سرمایه«بهتصویبشورایپولواعتباررسیدومتعاقبابهشبکه بانکی کشور ابالغ شد و تاکنون نیز مبنای عمل بوده است.

این در حالی است که طی دهه اخیر و به ویژه پس از وقوع بحران مالی سال8002، استانداردهای بینالمللی در این رابطه دستخوشتغییراتودگرگونیهایفراوانیشدهاست.بهگونهای کهدرابتدایامرتوافقنامهسرمایهبال2 توسطکمیتهنظارت بانکی بال تدوین شد و بعد در ادامه باتوجه به عدم موفقیت آن در دستیابیبهاهدافاولیهازجملهتضمینسالمتوثباتسیستم بانکی و پیشگیری از وقوع بحران مالی که حاکی از عدم کفایت سطوح سرمایه یا فقدان کیفیت سرمایه بانکها بود، توافقنامه سرمایهبال3 توسطکمیتهنظارتبانکیبالبهاجرادرآمد.بااین وجود و به رغم تحوالت عمیق صورت گرفته در استانداردهای نظارتی بینالمللی، شاخص کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور همچنانبدونتغییروتحولبودلذافاصلهقابلتوجهیباآخرین استانداردهاینظارتیبینالمللیپیداکرد.

اهم موارد تغییرات دستورالعمل پیشنهادی با ضوابط فعلی به شرح زیر است:

موزون کردن داراییها بر اساس انواع مختلف ریسک شامل ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی و تعیین سرمایه مورد نیاز برای پوشش ریسکهای عملیاتی و بازار؛ در آییننامه قبلی،داراییهاصرفابرمبنایریسکاعتباریموزونشدهبودند. استفادهازرویکردسادهدرمحاسبهاوزانمربوطبهریسکاعتباری به دلیل عدم امکان بهرهگیری از روشهای رتبهبندی داخلی و نبودموسساترتبهبندیمستقلفعالدرکشور؛البتهاوزانریسک مربوط به مطالبات از سایر دولتها، بانکهای مرکزی و نهادهای عمومی غیردولتی در سایر کشورها و نیز مطالبات از مؤسسات اعتباری و نهادهای مالی سایر کشورها بر اساس رتبه اعتباری طرفمقابلدرنظرگرفتهشدهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.