نقش موثر بانک صنعت و معدن در تامین مالی

Jahan e-Sanat - - News -

معاون بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک صنعت و معدندارایتیمکارشناسیمتخصصوکارآمداستوخوشبختانهاینبانک با کار تیمی توانسته است در طول سه سال گذشته نقش بسیار پررنگی در راستایتامینمالیپروژههایصنعتیایفاکند.بهگزارش»جهانصنعت«به نقل از پایگاه اطالعرسانی بانک صنعت و معدن، قضاوی، که در مراسم معارفه علیموحدنژادبهعنوانعضوجدیدهیاتمدیرهبانکصنعتومعدنسخن میگفت،اظهارکرد:دولتباجهتگیریهایصحیحیکهداشتتوانستثبات قیمتهارابهاقتصادبازگرداندهوروندنزولیتورمدرسهسالانتظاراتقیمتی مردم را برآورده کرده است، در عین حال تعادل در بخش خارجی اقتصاد برقرار شدهاست.قضاویخاطرنشانکرد:کنترلهزینههایمبادالتیوکاهششدید آن و رفع نسبی موانع سیاسی و افزایش ارتباطات بینالمللی و بهبود وضعیت نظامپولیوبانکیدردورانپساتحریمموجباتفاقهایمثبتدرنظامبانکی شده است. علی اشرف افخمی رییس هیاتمدیره و مدیرعامل بانک صنعت ومعدننیزدراینمراسمگفت:اینبانکدرطولمدت71 ماهباحدود17 بانکخارجیکارگزارمستقیمادرحالهمکاریاست.ویافزود:درسالهای اخیر بانکهای ایران به دلیل وجود تحریمها با چالشهای جدی روبهرو بوده وتحریمهایظالمانهایبهبانکهایایرانتحمیلشد،خوشبختانه71 ماه استکهبابرداشتهشدنتحریمهابهسمتمناسباتبانکیحرکتکردهایم. مدیرعاملبانکصنعتومعدنبیانداشت:درتامینمالیصنایعفوالدبسیار خوبعملکردیم،حدودسهمیلیوندالرگشایشاعتبارشدهاستوباافتتاح 12 طرحفوالدی،هشتمیلیونتنبهظرفیت71 میلیونتنیفوالداضافه شدهاست.ویعنوانداشت:درحوزهزیرساختها،بالغبرسههزارمگاواتدر یک سال و نیم گذشته در طرحهای نیروگاهی تامین اعتبار کردهایم که البته حدود سه هزار مگاوات دیگر هم در دست اقدام داریم. افخمی افزود: در حوزه پتروشیمی طرحهای بسیار خوبی انجام شده است. در حوزه راهآهن نیز قطار سریعالسیرتهران-اصفهاندرحالاجراییشدناست.ازطرفدیگرموفقبه تامینمالیهواپیماییایرباسباهمکاریوزارتاقتصادشدیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.