پرداخت005 هزار فقره تسهیالت در سال 95

Jahan e-Sanat - - News -

مدیرعامل بانک قرضالحس//نه مهرایران گفت: در سال ‪500 59،‬ هزار فقرهتس//هیالتبهارزش0054 میلیاردتومانپرداختش//دهکهس//هم سیستانوبلوچستانبیشاز0057 پروندهتسهیالتبهمبلغیبالغبر007 میلیارد ریال است. به گزارش »جهان صنعت« به نقل از روابط عمومی بانک قرضالحسنه مهر ایران، مرتضی اکبری طی سخنرانی در مراسم نماز جمعه اهلسنتزاهدانافزود:بانکقرضالحسنهمهرایرانکهسنتقرضالحسنهرا درکشورعینیتبخشیدهاستدراینمسیردرکنارشماستتاباحمایتهای خود بخشی از وظیفه اجتماعی خویش را در قبال مردم ایران زمین ایفا کند. این بانک با 540 شعبه در سراسر کشور در حال خدمترسانی به اقشار و آحادجامعهاست.دراستانشمانیزبا21 شعبهکهدرتمامیشهرستانهای این استان وجود دارند، با تمام توان و ظرفیت خود مشغول اعطای تسهیالت قرضالحسنهبهعزیزانبلوچوسیستانیاست.اکبریدرخصوصآمارعملکرد اینبانکدرکشورواستانسیستانوبلوچستانبیانداشت:بانکقرضالحسنه مهرایرانقریببههفتهزارمیلیاردتومانمنابعقرضالحسنهدراختیاردارد و امروز مفتخریم که از ابتدای تاسیس بانک تا این برهه نزدیک به دو میلیون 700و هزارفقرهتسهیالتقرضالحسنهپرداختکردهایم.همچنیندرسال 500،95 هزارفقرهتسهیالتبهارزش0054 میلیاردتومانپرداختشده که سهم این استان بیش 7500زا پرونده تسهیالت به مبلغی بالغ بر007 میلیاردریالاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.