طرح دریافت مالیات از شرکتهای مجازی

Jahan e-Sanat - - News -

رییس کل سازمان امور مالیاتی از ابالغ دریافت مالیات از شرکتهای فعال در فضای مجازی از دو هفته آینده خبر داد. به گزارش اقتصاد آنالین، سیدکامل تقوینژاد در پاسخ به سوالی درباره دریافت مالیات از رانندگان اسنپدردفترخانههادرزمانفروشخودرواظهارداشت:بهتازگی11 هزار شرکت را در فضای مجازی شناسایی کردیم که براساس نوع فعالیتشان مشمول مالیات خواهند شد. رییس کل سازمان امور مالیاتی از شناسایی 11 هزار شرکت فعال در فضای مجازی خبر داد و گفت: بررسی موضوع دریافت مالیات از این شرکتها آغاز شده و دستورالعمل آن طی دو هفته آینده ابالغ میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.