تجارت آزاد بدون آمریکا

در نشست پایانی02G در هامبورگ تاکید شد؛

Jahan e-Sanat - - News - رویداد

دوازدهمیناجالسسران02G جمعهگذشته باموضوعاتیچونتجارتجهانی،تغییراتاقلیمی و تروریسم در اولویت گفتوگوهای این نشست دو روزه آغاز شد.

نشست سران 20 اقتصاد قدرتمند جهان در حالی برگزار شد که معترضان به نظام سرمایهداری و جهانی شدن اقتصاد در خیابانهای اطراف محل برگزاری اجالس تجمع کرده بودند. آنگال مرکل، میزبان نشست امسال گروه02، ابراز امیدواری کرد این اجالس دو روزه متشکل از کشورهای صنعتی و درحالتوسعهپیشرو،بهیافتنجوابهاوسازشها در محدودهای از مسایل منجر شود.

با اینک//ه در اجالس 2017 گروه 20 اختالف نظری بر سر اولویت نخست گفتوگوها، تروریسم، وجود ندارد اما یافتن زمینهای مشترک در موضوع تغییرات اقلیمی در هالهای از ابهام به سر میبرد.

پیش از برگزاری اجالس، رهبران کشورهای چین، هند، روس//یه، برزی//ل و آفریقای جنوبی موسوم به کشورهای بریکس، گروهی به رهبری قدرتهای اقتصادی نوظهور، با یکدیگر مالقات کرده و خواستار پیشروی به سوی تجارت جهانی آزادشدند.کشورهایبریکسدراعالمیهایمنتشر شدهپسازنشستمشترکرهبران،نسبتبهیک سیس//تم تجاری چندجانبه آزاد و جهانشمول، استوار بر مقررات، شفاف و عاری از تبعیض اعالم حمایت کردند. رییسجمهور روسیه در نشست رهبران کشورهای بریکس نسبت به محدودیتها بر س//ر تجارت جهانی ابراز مخالفت کرد و گفت: تحریمهای مالی اعمال شده با انگیزهای سیاسی به اعتماد متقابل لطمه زده و اقتصاد جهانی را تخریب میکند. کشورهای موسوم به بریکس همچنین از جامعهبینالمللیخواستندباهمکاریمشترکبه اجرای توافق اقلیمی پاریس کمک کنند: توافقی که آمریکا ماه گذش//ته و به دس//تور ترامپ از آن خارج شد.

س//ران کشورهای عضو G20 در روز نخست گردهمایی خود در هامبورگ با افزایش تالشها برای مبارزه با تامین مالی گروههای افراطی توافق کردهوباصدوربیانیهمشترکیتامینمالیتروریسم را محکوم کردند. با این حال برخی اختالفات بر روز نخستنشستسایهافکندهبود.

سرانکشورهای02اقتصادبرترجهانهمچنین از تالشه//ای موج//ود برای قط//ع منابع مالی گروههای غیر قانونی قدردانی کردند. در این بیانیه آمده است: ما بر اراده خود برای مبارزه با سیستم مالی بینالمللی تامین تروریستها تاکید کرده و به تعمیق همکاری بینالمللی و تبادل اطالعات متعهدمیشویم.

کشورهای عضو گروه 20 همچنین خواستار شدند که از اقدامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) کهیکس//ازمانبینالمللیبا73 عضواست،در مقابله با تامین مالی تروریستها حمایت شود. در این بیانیه آمده اس//ت: ما از تمام کشورهای عضو میخواهیماطمینانحاصلکنندکه FATF تمام منابع و حمایت الزم را در اختیار دارد تا به وظایفش به صورت موثر عمل کند. نباید هیچ فضای امنی برایتامینمالیاقداماتتروریستهادرهیچجای جهان وجود داشته باشد.

از سوی دیگر رشد تنشها میان ایاالت متحده آمریکا و س//ایر کش//ورها بر سر مسایل تجاری و تغییرات آب و هوایی، نشست امسال G20 را که از دیرباز رویدادی بدون اتفاق در تقویم دیپلماتیک بوده است، به یکی از توفانیترین تحوالت در تاریخ این نشستها تبدیل کرده است.

در ادامه بیانیه مش//ترک رهبران G20 آمده است: ما قویا تمام حمالت تروریستی در سراسر جه//ان را محکوم میکنیم و متحد و قاطع برای مبارزه علیه تروریسم و منابع مالی آن ایستادهایم. این اقدامات وحشیانه اراده ما را برای ارتقای امنیت خود و حفاظت از شهروندانمان تقویت میکند. تروریسم پدیده زشت جهانی است که باید با آن مبارزه و پناهگاههای امن تروریستها در تمام نقاط مختلف جهان برچیده شود. بار دیگر تاکید داریم تمام اقدامات در راس//تای مقابله با تروریسم باید طبق منشور سازمان ملل متحد و تمام مقررات و قوانین بینالملل از جمله قوانین بینالمللی حقوق بشر باشد.این بیانیه همچنین تاکید میکند: ما خواستاراجرایتعهداتبینالمللیموجوددرزمینه مبارزه با تروریسم از جمله استراتژی جهانی مقابله با تروریسم سازمان ملل و انطباق با قطعنامههای مرتبطوتحریمهایهدفمندشورایامنیتمرتبط باتروریسمهستیم.مابهادامهحمایتازتالشهای س//ازمان ملل متحد ب//رای جلوگیری و مقابله با تروریسممتعهدهستیم.

رهبران عضو G20 همچنین برای مقابله با تهدید روزافزون بازگشت شبهنظامیان تروریست خارجی از مناطق جنگی از جمله عراق و سوریه متعهدشدند.عالوهبراینتسهیلسریعوهدفمند تبادلاطالعاتمیانمقامهایاطالعاتی،انتظامیو قضایی در زمینه عملیات تبادل اطالعات و اقدامات پیشگیرانه مورد توافق قرار گرفت.

در بخش دیگری از بیانیه مش//ترک س//ران G20 همچنی//ن آمده اس//ت: ما ب//رای ارتقای س//اختار اطالعات بینالمللی موج//ود در زمینه امنیت، سفر و مهاجرت از جمله اینترپل و تضمین تعادل الزم میان امنیت و جنبههای حفاظت داده تالش میکنیم. خصوصا تمام اعضا را به استفاده کامل از مکانیس//مهای تب//ادل اطالعات مرتبط خصوصا عملکردهای تب//ادل اطالعاتی اینترپل ترغیب میکنیم. همچنین از آژانسهای مرزی درخواس//ت میشود در راستای تقویت همکاری در زمینه شناسایی سفرهایی با اهداف تروریستی تالشکنند.

در این بیانیه همچنین آمده اس//ت اقدامات کشورهای عضو در مبارزه با تروریسم باید بخشی از یک رویکرد جامع شامل مبارزه با افراطگرایی و جذب نیرو، مانعتراشی در اقدامات تروریستها و مبارزه با پروپاگاندای تروریس//تی باشد. در بیانیه مذک//ور همچنین بر ارتقای تحمل سیاس//ی و مذهبی، توسعه اقتصادی و همبستگی اجتماعی، حل درگیریهای مسلحانه و تسهیل ادغام مجدد تاکید شد. این بیانیه تاکید کرد: اذعان داریم که برنامههایاقداممنطقهایوملیمیتواننددرمقابله با رادیکالیزه کردن منجر به تروریسم کمک کنند.

ترامپ: دیدار با پوتین برای من افتخار بود

رییسجمهورآمریکادیدارخودبارییسجمهور روسیه در جریان اجالس G20 را افتخاری برای خود خواند. این نخستین دیدار آنها پس از ورود ترامپ به کاخ سفید است.

او پس از این دیدار گفت که او با پوتین درباره مسایلمختلفگفتوگوکردهاست.بهگفتهترامپ مسایل به خوبی پیش میرود و او مایل است این گفتوگوها را ادامه دهد. پوتین دیدار با ترامپ را مالقاتی مهم میان دو طرف خواند با وجود آنکه به گفته او، رهبران دو کشور پیشتر با یکدیگر تلفنی صحبتکردهاند.رییسجمهورروسیهگفتازدیدار با رییسجمهور آمریکا خوشحال است.

دونالد ترامپ و والدیمیر پوتین برای نخستین بار به صورت رودررو با یکدیگر دیدار و درباره طیف وسیعی از مس//ایل عمده گفتوگو کردند. ابتدا برنامهریزیش//دهبودایندیدارحدود03 دقیقه طول بکش//د اما سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفتدیداردورییسجمهوردوساعتو61 دقیقه به طول انجامید؛ دیداری که رکس تیلرسون آن را بسیار سازنده خواند. پیشبینی موضوعاتی که دو رهبر بخواهند در نخستین دیدار مستقیم خود درباره آنها گفتوگو کنند، کار دش//واری نبود و همانطور که انتظار میرفت، جنگ داخلی سوریه و تهدید کرهشمالی بخش عمده این مذاکرات را به خود اختصاص داد. توافقتازهبرایپایانجنگسوریه اندک//ی پ//س از پایان این دی//دار، ایاالت متحده، روسیه و اردن به طور مشترک اعالم کردند که آتشبس در جنوب غربی س//وریه از ام//روز نهم ژوئیه )هجده//م تیرماه( برقرار خواهد شد.

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش خبرنگاران حاضر در محل نشست سران G20 که آیا روس//ای جمهوری آمریکا و روسیه در مورد س//وریه نیز صحبت کردند، گفت دولت ترام//پ نقش بلندمدتی برای خانواده اس//د و رژیم او در راس قدرت سوریه نمیبیند. رکس تیلرسون در ادامه افزود: اینکه بشار اسد چطور باید از قدرت کنار رود، هنوز مشخص نیست اما به عقیده او یک دوران انتقالی در س//وریه برای جایگزینی رژیم اس//د با حکومتی جدید خواهد بود.

تیلرس//ون به موضع والدیمی//ر پوتین در این زمینه اش//اره نکرد و گف//ت مذاکرات در مجموع بسیار س//ازنده بود. روسیه، به همراه ایران، از دولت بش//ار اسد حمایت میکند اما واش//نگتن و متحدان آن از مخالفان میانهرو او حمایت میکنند. وزیر خارجه روس//یه نیز گف//ت طبق توافق صورتگرفته بین مس//کو و واش//نگتن، پلیس نظامی روسیه مسوولیت نظارت بر آتشبس در این مناطق را بر عهده خواه//د گرف//ت. وی گفت بر اس//اس توافق آمریکا، روس//یه و اردن، مس//کو و واشنگتن ترک مخاصمه و ارائه کمکهای بشردوستانه را تضمین خواهند کرد.

اخت/الف تاکتیک/ی در م/ورد کرهشمالی

وزیر خارج//ه آمریکا گفت: موضوع تهدید موشکی و هستهای کرهشمالی و اینکه چطور بای//د با آن برخورد ش//ود هم یک//ی دیگر از موضوعات مورد بحث روس//ایجمهور ایاالت متحده و روس//یه در ای//ن دیدار بود. به گفته رکس تیلرسون دیدگاه روسها در این زمینه اندک//ی با دیدگاه آمریکا تف//اوت دارد، با این حال هدف نهایی مسکو بازتابدهنده همانی است که ایاالت متحده میخواهد؛ عاری بودن شبهجزیره کره از تسلیحات هستهای.

وی اضافه کرد: اختالفات مسکو و واشنگتن در م//ورد بحران کرهش//مالی، نحوه برخورد و تاکتیکهای رس//یدن به این هدف هم است. وزیر خارجه آمریکا توضیح بیشتری در مورد تفاوتهای تاکتیکی دو طرف ارائه نکرد. رکس تیلرسون همچنین گفت باوجود توئیت اخیر رییسجمهور در انتقاد از کمکاری چین برای اس//تفاده از نفوذ خود بر پیونگیانگ، ترامپ همچن//ان به ایفای نق//ش کمککننده پکن برای مهار کرهشمالی امیدوار است.

روس//یه و چین به طور سنتی با حکومت کمونیس//تی کرهش//مالی روابط خوبی دارند و ای//االت متحده انتظار دارد این دو کش//ور از اهرمه//ای سیاس//ی و اقتص//ادی خ//ود به منظور تحت فشار گذاشتن پیونگیانگ برای متوق//ف کردن برنامه موش//کی و هس//تهای بحثبرانگیزش استفاده کنند. توافق درباره تجارت آزاد در دومین روز نشست G20 در هامبورگ، رهبران اقتصادهای بزرگ جهان درباره تجارت آزاد به توافق دس//ت یافتند. با اینحال نقش ابزارهای حمایتی در پشتیبانی از تولید داخلی به رسمیت شناخته شده است.

ژاپ//ن، س//ومین اقتص//اد ب//زرگ جهان و هفتمی//ن بازار صادرات اروپا جمعه گذش//ته برای ایجاد پیمان تجارت آزاد با اتحادیه اروپا به توافق اصولی رسید. این دو قدرت اقتصادی 40 درصد تجارت جهان را در اختیار دارند. دفاع از توافق اقلیمی پاریس شرکتکنندگان در نشست گروه 20 غیر از آمریکا اعالم کردند که تصمیم دارند توافق اقلیم//ی پاریس را اجرا کنند. در فرمولبندی نتیجه مذاکرات گروه 20 گفته میش//ود ما از تصمی//م دولت آمریکا برای خ//روج از توافق اقلیمی پاریس مطلع شدیم، اما رهبران دیگر کش//ورهای عضو بر این نظرن//د که توافقنامه پاری//س برای مبارزه ب//ا گرمایش کره زمین، یک امر غیرقابل بازگشت است.

صدراعظم آلمان در پایان نخستین روز کاری نشست رهبران گروه 20 گفت: کشورهای عضو این گروه بر آنند که مبارزه علیه تروریس//م را گسترش دهند و بیش از پیش علیه تبلیغات تروریستی در اینترنت فعال شوند. مرکل گفت نمایندگان قدرتهای بزرگ اقتصادی جهان در این باره با ارائهدهندگان خدمات اینترنتی گفتوگو خواهند کرد.

صدراعظم آلمان افزود که از ارائهدهندگان خدم//ات اینترن//ت انتظار م//یرود تبلیغات تروریس//تی هرچ//ه زودتر از فض//ای مجازی حذف و از دس//ترس خارج شود. مرکل اضافه ک//رد، یک//ی از مس//ایل مهم در ای//ن زمینه ش//بکههای پیامرسان هس//تند که اطالعات مرتبط با تروریسم بهصورت رمزی در آنها رد و بدل میشود.

عالوه بر این، مرکل تاکید کرد دولتهای عضو گروه 20 درصدد هستند در عرصه مبارزه با تروریسم در چارچوب سازمان ملل با یکدیگر هم//کاری کنند. همچنی//ن مبادله اطالعات درباره تروریس//م میان این کش//ورها تقویت خواهد شد. این موضوع شامل خشکاندن منابع تامین مالی تروریسم نیز میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.