راهپیمایی عدالت علیه سیاستهای اردوغان به استانبول رسید

Jahan e-Sanat - - News -

کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق ترکیه که سه هفته پیش پیاده از آنکارا راهی استانبول شد، توانست دهها هزار نفر را همراه خود کند. راهپیمایی او در اعتراض به بازداشت همحزبی خود حال به استانبول رسیده است.

راهپیمایی عدالت )عدالت یورویوشو( که به ابتکار کمال قلیچداراوغلو، رهبر حزب جمهوریخواه خلق (CHP) در آنکارا آغاز ش//ده بود بعد از حدود س//ه هفته به استانبول رس//ید. این راهپیمایی طی 23 روز جمعیتی عظیم را در حاش//یه دریای مرم//ره همراه خود ک//رد. این راهپیمایی اعتراضی امروز با تظاهراتی بزرگ در منطقه مالتپه استانبول به پایان خواهد رسید.

قلیچداراوغلو از اینکه این راهپیمایی سرانجام به استانبول رسیده است ابراز خش//نودی بسیار کرده است. او میگوید، این راه را طی کردند بدون اینکه حتی یک نفر آسیبی ببیند. راهپیمایی به پایان میرسد اما جستوجوی عدالت همچنان ادامه خواهد داشت. راهپیمایی024 کیلومتری رهب//ر حزب جمهوریخواه خل//ق ترکیه راهپیمایی 420 کیلومتری خود در اعتراض به زندانی کردن انیس بربراوغلو، مع//اون این ح//زب را در 15 ژوئن آغاز ک//رد. قلیچداراوغلو میخواهدیکشنبههمزمانباپایانراهپیماییعدالت،بربراوغلو را در زندان مالتپه مالقات کند. قلیچداراوغلو دولت ترکیه را در بیانیهای به زیر پا گذاشتن عدالت، از بین بردن استقالل دستگاه قضایی و حاکمیت خودسرانه در سراسر این کشور متهم کرد. رییسجمهور ترکیه قلیچداراغلو را بارها متهم کرده که با این راهپیمایی از تروریسم حمایت میکند. با این حال اردوغان علیه این راهپیمایی نیز کاری نکرد. پیوستن54 هزارنفر از شروع راهپیمایی عدالت مردم دسته دسته به آن ملحق شدند.زمانیکهاینحرکتبهاستانبولرسید54 هزارنفرآن راهمراهیمیکردند.وقتیکهراهپیماییازیکمنطقهصنعتی در این شهر رد میشد کارگران از پنجرهها و طبقات محل کار خود برای راهپیمایان دست زده و تشویقشان میکردند.

کمال قلیچداراوغلو که خبرنگاران او را عمو کمال مینامند، مدتهایمدیدازمقابلهصریحبارییسجمهورترکیهخودداری میکرد. حزب او در ماه مه سال 2016 در پارلمان به نفع لغو مصونی//ت نمایندگان مجل//س رای داد. حزب جمهوریخواه خلق در آن زمان میخواست، از سوءاستفاده یاریدهندگان تروریس//م از این مصونیت جلوگیری کند اما با این رای راه برای دولت در مسیر زندانی کردن مخالفانی مانند بربراوغلو یا صالحالدی//ن دمیرتاش، رهبر ح//زب دمکراتیک خلقها (HDP) هموار شد.

بعدازکودتای51 ژوئیه6102 نیزقلیچداراوغلوهمبستگی خود را با دولت نشان داد. او با بنعلی یلدریم، نخستوزیر ترکیه راجع به قوانین ضد تروریسم مشورت و تبادل نظر کرد و در استانبول در کنار اردوغان در برابر میلیونها نفر ظاهر شد.

تنها بعد از رفراندوم قانون اساسی در آوریل 2017 بود که رهبر حزب جمهوریخواه خلق خط مشی خود را تصحیح و اردوغان را متهم به تقلب در انتخابات کرد. دادگاهی در ترکیه در 14 ژوئن انیس بربراوغلو، معاون این حزب را به اتهام دادن اطالعاتی به روزنامه جمهوریت در مورد ارسال سالح از سوی ماموران اطالعاتی ترکیه به مخالفان رژیم اسد در سوریه به52 سال زندان محکوم کرد. این بار قلیچداراوغلو حمله کرد و گفت: تمامدنیابایدبشنود:مادرترکیهبایکدیکتاتورروبهروهستیم. او افزود: ما باید مشترکا برای آینده کشور مبارزه کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.