112 کشورجهانپیمانمنعتسلیحاتاتمیراامضاکردند

Jahan e-Sanat - - News -

122 کشور عضو سازمان ملل متحد اسناد تعهدنامه اتمی را امضا کردند. این کشورها متعهد شدند که هرگز سالح اتمی نداشته باشند و از آن استفاده نکنند. اما قدرتهای اتمی با تصویب این تعهدنامه مخالفت کردند.

122 کشور جهان قصد ندارند صاحب سالح هستهای شوند. این کشورها در مقر سازمان ملل متحد پیمانی را تصویب کردند که ساخت، استفاده، تملک و انباشتسالحاتمیرامنعمیکند.امااینتعهدنامههستهایبدونامضای9 کشور اتمی از جمله آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین، اسراییل و پاکستان امضا شد. هلند و آلمان با این توافقنامه هستهای مخالفت کردند. سنگاپور با آن موافق بود. کشورهایامضاکنندهمتهعدشدندکههرگزوتحتهیچشرایطیسالحهستهای تولید و انباشت نکنند. کشورهای امضاکننده این معاهده با این اقدام قصد دارند در خلع سالح هستهای فشار را بر قدرتهای اتمی افزایش دهند.

نهادهای بینالمللی طرفدار صلح از تصویب این تعهدنامه اتمی استقبال و آن را یک تعهدنامه تاریخی توصیف کردند. تاثیر اسناد تصویب شده ناروشن و سوالبرانگیز است زیرا قدرتهای اتمی از جمله کشورهای عضو شورای امنیت س//ازمان ملل متحد صاحب- وتو در نشس//ت اتمی 122 کشور در نیویورک شرکت نکردهاند.

سه کشور بریتانیا، آمریکا و فرانسه به عنوان صاحبان تسلیحات اتمی با انتشار بیانیهای مشترک در سازمان ملل مخالفت خود را با تعهدنامه 122 کشور اعالم کردند. این کشورها همچنین ابراز داشتند که قصد ندارند این معاهده را تصویب یا عضویت در آن را بپذیرند. دربیانیه این سه کشور همچنین آمده است که این پیمان اتمی واقعیتهای فضای امنیت بینالملل را در نظر نگرفته است.

نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد ضمن غیرواقعی بودن این تعهدنامه روی سیاست بازدارندگی سالح هستهای تاکید کرد. نماینده آمریکا در سازمان ملل در آغاز مذاکرات بر سر تعهدنامه اتمی در ماه مارس 2017 با توجه به برنامه سالح هستهای کرهشمالی گفت: من چیزی جز جهانی عاری از سالح اتمی نمیتوانم برای خانوادهام آرزو کنم. ولی باید واقعبین باشیم.

س//ازمان کارزار بینالمللی منع سالح هس//تهای (Ican) ضمن حمایت از تعهدنامه اتمی آن را »به لحاظ حقوق بینالملل الزامآور دانس//ت. این نهاد بر این باور است که دولت آلمان با نگهداری سالح هستهای آمریکا در خاک خود برخالف حقوق بینالملل عمل میکند.

گفتنی اس//ت آلمان و دیگر اعضای ناتو هم با تعهدنامه اتمی 122 کش//ور مخالفت کردند، چراکه در پیمان ناتو سیاس//ت بازدارندگی هس//تهای یکی از استراتژیهای مهم این پیمان شمرده میشود. وزیر امور خارجه آلمان در همان روزهای نخست نشست هستهای 122 کشور اعالم کرد که راه آنها برای خلع سالح اشتباه است. اما سازمان کارزار بینالمللی منع سالح هستهای (Ican) و حزب سبزها گفتند که دولت آلمان به دلیل فشار آمریکا از نشست هستهای سازمان ملل دوری جسته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.