هک نیروگاههای هستهای آمریکا

Jahan e-Sanat - - News -

-BBC رسانههای آمریکا گزارش کردهاند سیستمهای اداری چندین نیروگاه هس//تهای این کش//ور هک شده است؛ هر چند در عملکرد این نیروگاهها خللی وارد نشده است. رسانههای آمریکایی جمعه گذشته به نقل از مقامهای امنیتی و اطالعاتی این کشور از حمالت هکرها در ماههای می و ژوئن گذشته به چندین نیروگاه هستهای در ایالتهای مختلف خبر دادند. یکی از نیروگاههایی که در چند گزارش به هک شدن سیستمهای اداری آن اشاره شده، نیروگاه اتمی وولف کریک در ایالت کانزاس است. با وجود اینکه روابط عمومی این نیروگاه از پاسخ دادن به رسانهها سر باز زده اما تاکید کرده است که در جریان این حمالت خللی به بخش عملیاتی نیروگاه وارد نش//ده است چرا که به گفته مسووالن آن، سیستم کنترل نیروگاه کامال مجزا و بدون ارتباط با رایانههای بخش اداری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.