تهدید آمریکا به بازنگری در رابطه با یونسکو

Jahan e-Sanat - - News -

یورونیوز- پس از آنکه کمیته میراث یونسکو شهر الخلیل در کرانه باختری را بخشی از اراضی فلسطینی و میراث جهانی در معرض خطر اعالم کرد، ایاالت متحده همپیمان اسراییل گفته است در مناسبات با این نهاد بارنگری میکند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفت، تصمیم یونسکو بیحرمتی به تاریخ بود و بیش از پیش اقدامات این آژانس مورد تردی//د را بیاعتبار میکند. نیکی هیلی در بیانیهای گفت: این تصمیم اصال مناسب نبود و بیشتر اثرات زیانبار دارد. آمریکا در سال 2011 پس از آنکه این آژانس س//ازمان ملل فلس//طین را به عنوان یک کشور عضو پذیرفت، حمایت مالی از آن را متوقف کرد اما همچنان عضو یونسکوی 58 عضوی باقی ماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.