جمهوریآذربایجانبهدنبالهمکاریاقتصادیباآمریکا

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان گفت، باکو امیدوار است که همکاری دوجانبه عمیقتری با آمریکا به ویژه در زمینه پروژههای اقتصادی و مقابله با تروریسم داشته باشد.سمیر شریفوف گفت: جمهوری آذربایجان تمایل دارد همکاری خود را با آمریکا بر مبنای احترام دوجانبه تقویت کند و این به نفع هر دو طرف خواهد بود. وی در جریان س//خنرانی در یک فستیوال در باکو با اشاره به روز استقالل آمریکا )چهارم ژوئیه( ادامه داد: جمهوری آذربایجان و ایاالت متحده آمریکا در بسیاری از عرصههای اقتصادی همکاری موفقیتآمیزی داشتهاند. یکی از این موارد پروژه خط لوله گازی از جمهوری آذربایجان به س//مت ترکیه از طریق گرجستان است که کریدور گازی جنوب نام دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.