آزادی بخش قدیمی موصل اعالم شد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- بخش غربی موصل موسوم به بخش قدیمی به طور کامل آزاد شد. فرماندهی عملیات مشترک عراق دیروز اعالم کرد که نیروهای ارتش اینکشورموفقشدندبربخشقدیمیشهرموصلسلطهکاملپیداکنند. همچنین در عملیات ارتش عراق برای آزادسازی آخرین بخشهای قدیمی موصل، شماری از عناصر داعش کشته شدند. پیشتر فرمانده پلیس فدرال عراق اعالم کرده بود که نیروهایش 99 درصد از ماموریت جنگی خود در موصل را محقق کردهاند و ماموریت در شهر موصل به پایان رسیده و تنها روند پاکسازی بخش قدیمی ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.