از سرگیری رابطه با همتایان آمریکایی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنارییس پارلمان روسیه بر از سرگیری روابط با آمریکا تاکید کرد. والنتیا ماتوینکو گفت: نمایندگان مجلس روسیه در پی دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا، آماده از سرگیری گفتوگوهای سازنده و برقراری روابط کامل با نمایندگان مجالس آمریکا هس//تند. وی خاطرنشان کرد: اکنون برای توسعه همکاریهای دوجانبه الزم است ارتباط کارشناسان و شروع گفتوگوها آغاز شود و قوه مقننه روسیه آمادگی کامل برای این اقدام را دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.