بروز دیکتاتوری نظامی

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- کلیس//ای کاتولیک ونزوئال با اعمال فشار بر دولت به دلیل بحران سیاسی هشدار داد که تالش برای اصالح قانون اساسی، کشور را به دیکتاتوری نظامی سوق میدهد. رییس کنفرانس اسقفهای ونزوئال گفت: این برنامه از سوی دولت با زور اعمال میشود و نتیجه تغییر و اصالح قانون اساسی باعث میشود تا حکومتی دیکتاتوری شکل گیرد. کلیسای کاتولیک ونزوئال که نقش تاثیرگذاری در این کشور دارد روابط دیرینهای با نیکوالس مادورو داشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.