اسراییل حمایت مالی یونسکو را متوقف کرد

Jahan e-Sanat - - News -

ایسنا- نخستوزیر اسراییل قطعنامه اخیر یونسکو درباره درج بخش قدیمی شهر الخلیل در لیست میراث جهانی در معرض خطر را جنونآمیز توصیف کرده و دستور کاهش بودجه حمایتی این رژیم از یونسکو تا مبلغ یک میلیون دالر را داد. بنیامین نتانیاهو قطعنامه یونسکو درباره درج نام بخش قدیمی شهر الخلیل و حرم ابراهیمی به لیست میراث جهانی در خطرراجنونآمیزخواند.نتانیاهوگفت:اینباربهایننتیجهرسیدندکهغار البطارکه)حرمابراهیمی(مکانیتاریخیفلسطینیاستواینبهمعنایآن است که این مکان متعلق به یهودیان نبوده و در معرض خطر است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.