سيستم بانكي ترمز رونق بورس

Jahan e-Sanat - - News -

نوسانهاي بورس همچنان ادامه دارد و گويي اين بازار با حداقل ثبات معامالتي غريبه ش//ده است. ماه اول تابستان از نيمه خود هم گذشت اما سهامداران در روزهاي گرم با معامالت سردي در تاالر شيشهاي مواجه هستند، به گونهاي كه حتي اندك رش//دهاي شكل گرفته در برخي از روزها فعاالن را در اين بازار راضي نميكند. آينده اين سبك از معامالت در بورس و نوع نگرش فعلي سهامداران براي همه نظارهگران و البته نهادهاي ديگر س//والبرانگيز شده است. در همين رابطه علياكبر كريمي، نماينده م//ردم اراك، خنداب و كميجان در مجلس ش//وراي اسالمي با اشاره به چالشهاي بازار س//رمايه و فراز و نش//يب آن معتقد است مهمترين چالشي كه بازار سرمايه ب//ا آن مواجه بوده عدم ام//كان رقابت منطقي براي اين بازار با بازار پول و سيستم بانكي است چراكه كساني كه در بازار سرمايه حضور دارند و سرمايهگذاري ميكنند در معامالت سهام و اوراق بهادار انتظار س//ود منطقي دارند اما سود بانكي اجازه اين رقابت منطقي را نميدهد. كريمي در گفتوگو با خانه ملت نرخ سود در دنيا را باالتر از بازار پولي ميداند و ميافزايد شخصي كه پول خود را در بانك سپردهگذاري ميكند، ريسك آن تقريبا صفر بوده و سود معيني را دريافت ميكند اما در بازار سرمايه، سرمايهگذاري تابعي از خريد اوراق و شرايط فعاليت صنايع است. نايب رييس اول كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي معتقد است به واسطه باال بودن نرخ سود بانكي در رقابت بين بازار سرمايه و پول همواره معادله به نفع بازار پول تغيير مييابد و افرادي كه در بازار سرمايه هستند انگيزه خود را براي سرمايهگذاري از دس//ت ميدهند. »س//رايت اثرات مس//ايل و مشكالت سيستم بانكي به بازار سرمايه« سرتيتر ديگر گفتوگوي نماينده مردم اراك در مجلس ش//وراي اسالمي با خبرگزاري خانه ملت بود. به گفته وي، متغيرهاي اقتصادي در س//طح كالن با يكديگر ارتباط داش//ته و بر يكديگر تاثيرگذار است كه مشكالت اين روزهاي بازار پولي از بعد رواني بر بازار س//رمايه نيز تاثيرگذار بوده است. نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسالمي در بخش پاياني گفت وگوي خود به پايين بودن نرخ بازدهي در بازار س//رمايه اشاره كرد و گفت: با توجه به كند بودن چرخه فعاليتهاي اقتصادي و پايين بودن تقاضاي كل و ركودي كه بر صنايع كشور حاكم است، سهامداران واحدها و بنگاههاي اقتصادي بازدهي مناس//بي كسب نكنند و انگيزه زيادي براي تداوم حضور در اين بازار نداشته باشند. تغييرنظارتبرمعامالت نظ//ارت س//ازمان ب//ورس و اوراق بهادار و بورسها نظارت سيس//تمي اس//ت و حداكثر تالش اين است كه تمام نظارتها بر اين اساس و پايه صورت گيرد تا اين نظارت همه معامالت را ش//امل ش//ده و حداقل دخالت انس//اني در شناس//ايي تخلفات وجود داشته باشد. محسن خدابخش، مدير نظارت بر بورسهاي سازمان بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با س//نا ضمن بيان مطلب فوق گفت: در همين راستا الگوهاي تخلفاتي تحت عنوان تريگرها در س//امانههاي موجود تعريف ش//ده و ناظ//ران بازار به صورت روزانه و مس//تمر، خروج//ي آالرمهاي طراحي ش//ده را كنترل ميكنن//د. وي در ادامه افزود: بعد از اعالم سيستم به ناظر، ناظر موظف است بررس//ي كند كه آيا واقعا دستكاري قيمتي رخ داده يا سفارشي خارج از مظنه وارد شده يا ساير تخلفاتي كه در دستورالعمل ذكر شده رخ داده است يا خير. خدابخش اظهار كرد: بر اين اساس روندهاي گذشته و كدهايي كه اين شرايط را رقم زدند، مورد بررس//ي قرار ميگيرند و در صورت محرز شدن تخلف موضوع به مرجع رسيدگي به تخلفات اعالم ميشود. اين مقام مسوول با بيان اينكه نظارت سازمان در چگونگي روند معامالت، يك امر مس//تمر است، گفت: بسياري از نكات ابهامآميز كه در برخي رسانهها به عنوان تخلف يا حتي كوتاهي س//ازمان در جهت شناس//ايي تخلفات مطرح ميشود معموال هدفي در جهت اصالح رويهها و امور ندارند بلكه اغلب زمينهاي براي رسيدن به خواستههاي مادي يك فرد يا گروه است. وي همچنين عنوان كرد: برخي از سرمايهگذاران به دليل تحليلهاي نادرست خود از روند س//ودآوري و وضعيت شركتها و ورود به سهمهاي با ريسك باال ممكن است متضرر شوند بنابراين اين امر دليلي بر وقوع دستكاري در معامالت نيس//ت. بديهي اس//ت مسووليت تصميمگي//ري درخصوص هر س//رمايهگذاري برعهده خود سرمايهگذار است. خدابخش تصريح كرد: تشخيص اينكه روند معامالتي تخلف است يا خير، با سازمان است. بنابراين شخص خارجي نميتواند در اينباره اظهارنظري داشته باشد مگر اينكه مستندات خود را نسبت به تخلف ارائه كند تا ما براساس مستندات پيگير آن شويم. مدير نظارت بر بورسهاي س//ازمان ب//ورس و اوراق بهادار درباره شرايط فعلي بازار نيز اظهار داشت: گزارشهايي كه اكثر قريب به اتفاق سهمهاي بنيادي منتشر كردند همگي خوب است؛ اعم از گزارش فروش و تعديلها حاكي از روند بهبود شرايط است و اين گزارشها ميتواند سيگنال مثبتي در جهت بازگشت رونق به كسب وكارها تلقي شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.