رشد پااليشي شاخص!

Jahan e-Sanat - - News -

دردادوستدهاياولينروزهفتهشاخصكلبورسبارشدي181 واحدي به كار خود پايان داد. به گزارش سنا، در دادوستدهاي روز شنبه سهامداران بورس تهران بيش از يك ميليارد و 155 ميليون برگه سهم و حقتقدم را در بازار دست به دست كردند. ارزش معامالت روز گذشته بيش از سه هزار 130و ميلياردريالبودودر34 هزارنوبتمعامالتيانجامشد.گفتنياست در دادوستدهاي روز شنبه حجم و ارزش معامالت نسبت به روز چهارشنبه رشد خيرهكنندهاي داشت. همچنين روز گذشته همه شاخصهاي بورس تهران صعودي شدند. شاخص كل 181 واحد باال رفت و به عدد 78 هزار و 881 رسيد. همچنين شاخصهاي بازار اول و دوم به ترتيب 157 و 221 واحد باال رفتند. نمادهاي پااليش نفت بندرعباس، پااليش نفت اصفهان، هلدينگنفتوگازپارسيان،پااليشنفتتبريز،تجارتالكترونيكپارسيانو آسانپرداختپرشينروزگذشتهبيشترينتاثيرمثبترابرشاخصداشتند. ايندرحاليبودكهپتروشيميپرديسروزگذشتهبيشترينتاثيرمنفيرابر شاخص داشته است. در معامالت روز گذشته گروههاي فرآوردههاي نفتي، رايانه و خودرو با بيشترين حجم و ارزش معامالت در صدر برترين گروههاي صنعت قرار گرفتند. صدرنشيني بازار نيز با بيشترين رشد قيمت متعلق به نمادهاي ايران ارقام، تجارت الكترونيك پارسيان، قند اصفهان، فرآوردههاي نسوز ايران، پااليش نفت اصفهان، قند شيرين خراسان و پااليش نفت تبريز بود.درمقابلنمادهايمعدنيدماوند،داروييلقمان،موتورسازانتراكتورسازي ايران، نيرو ترانس، ايرانياسا تاير، كابل البرز و شهد ايران با بيشترين كاهش قيمت در انتهاي جدول معامالت نشستند. سرمايهگذاران بورس تهران روز گذشته براي خريد اوراق مشاركت شهرداري سبزوار، سهام قند هكمتان، دادهپردازي ايران، قند قزوين، واحدهاي صندوق كيان و پارند پايدار سپهر و سهام پااليش نفت اصفهان بيشترين تقاضا و سنگينترين صفهاي خريد را داش//تند اما در س//وي ديگر بازار گروهي از سرمايهگذاران با عرضههاي سنگين تالش كردند از واحدهاي پارند پايدار سپهر، سهام فوالد خراسان، اوراقصكوكبناگستركرانه،سهامسيمانخزر،سيمانمازندرانوواحدهاي صندوق كيان خارج شوند و طوالنيترين صفهاي فروش را ثبت كردند. در پايان معامالت روز گذشته مخابرات با معامله بلوكي046 ميليون سهمي به ارزش يك هزار و 290 ميليارد ريال بيشترين حجم و ارزش معامالت را ثبت كردند. روز گذشته در گروههاي بيمهاي و بانكي كه همچنان معامالتي متعادل در جريان بود شاهد جهش قيمتي و تشكيل صف خريد نمادهاي وپست و بساما، معامالت مثبت نمادهاي آسيا، ودي و وخاور و صف فروش نمادهاي وملل و ونوين بوديم. در گروه ليزينگي با ادامه فشار فروش و صف فروش نماد وايران، رشد قيمتي نماد ولغدر و معامالت متعادل و منفي ساير همگروهيها مواجه شديم در آنسو و در گروه سرمايهگذاري اكثرا معامالتي متعادل و منفي در جريان بود و تنها نمادهاي وگستر و وتوصا با نوسانات مثبتيهمراهشدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.