ثبات بازار پسته با بورس كاال

Jahan e-Sanat - - News -

نيكزاديپن//اه، عض//و كميس//يون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس گفت ب//راي رصد و جلوگي//ري از وارد شدن خدشه به اعتبار پسته ايراني بايد نگاه ويژه به صنعت بستهبندي داشت و يكي از راهبردهاي ديگر براي ثبات بازار پسته ورود فراگير اين محصول در بورس كاالست.بهگزارشخانهملت،حبيباهلل نيكزاديپناه درباره وضعيت بازار پسته داخلي و خارج//ي گفت: يكي از داليل بههم خوردن تعادل بازار پسته، تحريم تلقي ميشود كه در گذشته اين موضوع شاملحالپستههايصادرشدهايرانيبه بازارهايجهانيشدوبرخيازكشورهاي خري//دار در آن زمان به بهانههاي واهي پسته ايراني را مرجوع كردند. وي افزود: پستهايرانيمطابقظرفيتوكيفيتيكه دارد در بازار بينالمللي بهفروش نميرود بنابراين جا دارد براي ارتقاي بازار فروش پستهدولتاقداماتاساسيدردستوركار قراردهد.عضوكميسيونكشاورزي،آب ومنابعطبيعيمجلسيادآورشد:فروش پسته با نرخ واقعي در بازار جهاني با ارائه پس//ته در بورس كاال امكانپذير است و يكيازعوامليكهنبايددرصادراتپسته ازآنغافلشويمتداومصادراتمحصولي همچون پسته است. نماينده مردم بم، ريگان،فهرجونرماشيردرمجلسشوراي اسالميبابياناينكهصادراتغيرمستقيم پس//ته در زمان تحريم موجب از دست رفتن برخي از بازارهاي درجه يك پسته درحيطهبينالملليشد،تصريحكرد:قبل ازهرموضوعيدرصادراتموفقپستهبايد توسعهارتباطاتبينالملليرقمبخوردتا بتوان با ديپلماس//ي اقتصادي بازارهاي پايدارپستهايجادكرد.نيكزاديپناهافزود: اگر خواه//ان صادرات پايدار محصوالت كشاورزيهستيمبايدبهسمتمحصوالت ارگانيك حركت كنيم و پسته به عنوان يك محصول صادراتي درجه يك نيز از اينمقولهجدانيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.