ساختار نهادهاي مالي بايد اصالح شود

Jahan e-Sanat - - News - چشمانداز

مش//اور وزير راهوشهرسازي با بيان اينكه كاهش فوري و دس//توري نرخ سودبانكها، ضرورت اول اقتصاد است، گفت:نهادهايپوليكهوضعيتمناسبي ندارندبايدتجديدساختاركنند.حسين عبدهتبريزي در اين خصوص افزود: در حال حاضر، عدم تعادل در كل بازارهاي مالي را ش//اهد هستيم كه به بازارهاي ديگر نيز گسترش پيدا كرده و آن هم به رابطه بين نرخ سود بانكي و نرخ تورم مرتبطاست.بهگزارشايبنا،مشاوروزير راهوشهرسازي اظهار داشت: نرخ سود بانكيهماكنون،نرخغيرتعادلياستكه حاصلفعاليتنهادهايماليغيرقانوني و برخي موسس//ات مالي مش//كلدار است. نرخ سود باال باعث شده كه كار كردن معناي خود را از دس//ت بدهد چون كس//اني كه نرخ سود را دريافت ميكنند، فرض ميكنند ريسكي وجود ندارد و اين نرخ س//ود بدون ريسك از نرخ سود كسبوكار باالتر رفته و از اين نظر ما مشكل اساسي در كشور داريم و تا اين مساله حل نشود اصوال نرخ رشد مناسبي نخواهيم داشت. عبدهتبريزي ادامه داد: به نظر ميرسد اگر نتوانيم اين مساله را حل كنيم با نرخ رشد مناسب اقتصادي مواجه نخواهيم ش//د. بانك مركزي مطرح ميكرد كه اين مشكل را از طريق بازار بين بانكي ميتواند حل كند و از همان روز ما گفتيم اين مشكل از طريق بازار بين بانكي حل نميشود و سالها از اين بحث گذشته است چون اين مشكل حاصل عناصر خاصي است كه در بازار پولي بوده و اين عناصر تابع متغيرهاي بازار نيستند بلكه يا وضعيت نقدينگي آنها بس//يار تضعيف شده يا اينكه اصال مج//وز فعاليت ندارند ولي در بازار حضور دارند. وي تاكيد كرد: از اين نظر نرخ غيرتعادلي باعث شده كه كار كردن در كل اقتصاد چندان مفهوم اقتصادي نداش//ته باش//د. حال اينكه توليدكننده مسكن پولش را در بانك بگ//ذارد باعث ميش//ود بانكها نرخ سودي را بدهند كه در توانشان نيست و شرايط تضعيف آنها بيشتر ميشود بنابراين اولي//ن كاري كه در اقتصاد كالن بايد صورت گيرد اين است كه بتوانيم نرخ سود را دستوري كاهش دهيم و به نهادهاي پولي مختلفي كه وضعيت مناسبي ندارند فشار بياوريم كه بروند تجديد ساختار كنند. البته كار مش//كلي اس//ت ولي بايد انجام شود. اين كارشناس اقتصادي افزود: قطعا اگر ما اين مشكل را به سرعت حل نكنيم، وضعيت فعلي به اقتصاد ايران تحميل ميشود كه به يك معنا ثبات را تضعيف ميكند و حاصل نرخ سود بانكي بااليي است كه هماكنون سيستم بانكي پرداخت ميكند و در توان و ظرفيت خود ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.