واگذاري يك شركت 920 ميليارد تومان كمتر از قيمت واقعي

Jahan e-Sanat - - News - پیشنهاد

سوال از وزير اقتصاد درباره واگذاري پااليشگاه به صحن علني ارجاع شده و تحقي//ق و تفحص با توجه به حجم باالي تخلفات به قوت خود باقي است. شهابنادري،عضوكميسيوناقتصادي مجلس در گفتوگو با خانه ملت ضمن اشاره به واگذاري غير اصولي پااليشگاه كرمانشاه گفت: سوال از طيبنيا، وزير ام//ور اقتصادي و دارايي در نشس//ت روزهاي گذشته كميسيون اقتصادي مجلس مطرح شد كه با توجه به عدم اقناع نمايندگان سوال به صحن علني ارسال شد. نماينده مردم پاوه، جوانرود و ثالث باباجاني و روانس//ر در مجلس ب//ا بي//ان اينكه تحقي//ق و تفحص از واگذاري پااليشگاه كرمانشاه در نوبت بررس//ي صحن علني قرار دارد، افزود: با توجه به حجم باالي تخلفات در اين واگذاري و ش//بهات فراواني كه درباره كارشناسي صوري اين پااليشگاه وجود دارد، تحقي//ق و تفحص به قوت خود پيگيريميشود.نادريافزود:پااليشگاه كرمانش//اه دس//تگاه مولد توربيني و كمپرسورهاي توربيني با ارزش بيش از 70 ميليارد تومان دارد. همچنين ادوات زيادي مانن//د جرثقيلهاي غولپيكر و ماشينآالت پيش//رفته آتشنشاني و زمي//ن ب//اارزش دارد كه با ش//رايط واگ//ذاري همخواني ندارد. وي با بيان اينكه حداقل ارزش زمين پااليش//گاه حدود سه ميليون و 500 هزار تومان است، يادآور شد: ارزش زمين پااليشگاه بهگونهايمحاسبهشدهكهمتري002 هزارتومان نيز نميشود يا يك انبردست را پنج هزار تومان كارشناسي كردهاند كه در بازار 150 هزار تومان نميتوان خريداري كرد بنابراين به نوعي اموال به صوت صوري كارشناس//ي صورت گرفته است. نادري افزود: در طول سه سال اخير اتفاقاتي رخ داده كه پااليشگاه كرمانشاه زيانده شود و هماكنون گفته ميشود كه پااليشگاه در طول سه ماه اخير سودده شده اس//ت، بنابراين به نظر ميرسد دس//تهايي پشت پرده بوده تا پااليش//گاه را به ت//اراج ببرند. عضو كميس//يون اقتصادي مجلس با بيان اينكه قيمت اصلي و ارزش واقعي پااليش//گاه حدود هزار و 100 ميليارد تومان است، تصريح كرد: پااليشگاه به قيمت 081ميليارد تومان واگذار شده، چگونهممكناستپااليشگاهيقديمي با اين حجم امكانات به اين قيمت واگذار شودكهايناقداماتمشكالتاجتماعي در كرمانشاه ايجاد كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.