رشد صنعت از منفي 10 تا مثبت 6/5 درصد

Jahan e-Sanat - - News -

»جهانصنعت«- در آيين گراميداشت روز ملي صنعت و معدن با حضور اسحاق جهانگيري معاون اول رييسجمهور و محمدرضا نعمتزاده وزي//ر صنعت، معدن و تج//ارت از 10 برگزيده بخشه//اي مختل//ف صنعت و معدن كش//ور تجليل شد.

معاون اول رييسجمهور در اين مراسم گفت: نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم بايد تغيير كند. اين عدد بايد به رقمي برسد كه به توليد و اقتصاد كشور كمك كند نه آنكه مانعي در جهت توسعه باشد. بنابراين يكي از برنامههاي دولت، اصالح نرخ سود بانكي است.

اس//حاق جهانگيري با حضور در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اينكه بخش صنعت يك//ي از تاثيرگذارترين حوزهها در سرنوش//ت كش//ور است، اظهار داش//ت: براي اينكه بتوان موفقيته//اي خوب//ي در اين حوزه به دس//ت آورد بايد در يك اقدام مشترك بين دستگاهها مشكالت را بررسي و حل كنيم.

وي افزود: پذيرفتن صرف مشكالت حوزههاي اقتصادي و صنعتي كارس//از نيست و بايد براي حل آن برنامهريزي دقيقي ش//ود. اكنون حوزه صنعت و معدن ش//رايط خاصي را دارد چراكه در ش//رف ايجاد دولت جديد هستيم. از اين رو بايد اف//رادي در حوزههاي اقتصادي و صنعتي انتخاب ش//وند كه بتوانند وعدههاي انتخاباتي داده شده را اجرايي كنند.

جهانگيري با اعالم اينكه ما راهي جز اينكه اقتصاد كشور را بزرگ كنيم نداريم، تصريح كرد: توجه به اين امر آينده كش//ور را بزرگ ميكند و مردم احساس ميكنند زندگي بهتري دارند. همواره اين س//وال ذهن من و فعاالن صنعتي را درگير كرده اس//ت. اينك//ه چرا آنطور كه در برنامهها تدوين ش//ده بود بخش صنعت كشور رشد نكرد؟ معتقدم يكي از داليل عدم موفقيت به سياستگذاري ما برميگردد. يا سياستهاي تدوين شده عالمانه و منطبق با تجارب جهاني نبوده اس//ت يا با تغيير دولت و وزرا سياستها اجرايي نشده است. اگر ميخواهيم موفق شويم بايد در قالب يك سياست مدون حركت كنيم.

به اعتقاد معاون اول رييسجمهور دو عامل در عملكرد بنگاههاي صنعتي اثرگذار است. يك محيط حاكم ب//ر بنگاه صنعتي و دوم عملكرد دروني بنگاههاس//ت. بخش اول برعهده دولت اس//ت. اگر ما ثبات اقتصادي داش//ته باشيم و از هرگون//ه تالطم جلوگي//ري كنيم به نحوي كه آين//ده اقتصاد ب//راي بخشخصوصي قابل پيشبيني باش//د، صنعت كش//ور بدون شك رشد ميكند.

كاهش نرخ سود بانكي با توجه به نرخ تورم در دولت يازدهم

وي اضافه كرد: نرخ س//ود بانكي با توجه به نرخ تورم بايد تغيير كند. اين عدد بايد به رقمي برسد كه به توليد و اقتصاد كشور كمك كند نه آنكه مانعي در جهت توسعه باشد بنابراين يكي از برنامههاي دولت اصالح نرخ سود بانكي است.

جهانگي//ري در ادام//ه صحبتهاي خود به ق//رارداد توتال اش//اره كرد و گف//ت: بعضي از دوس//تان دوس//ت دارند نقاط منف//ي را بزرگ جلوه دهند كه اين موضوع اصال درست نيست. بهعنوان نمونه در قرارداد توتال ش//ركت بزرگ فرانسوي ريسك كرده و پذيرفته وارد بازار ايران شود. براي اين قرارداد كار مطالعاتي يكسال و نيمه انجام شده و دهها جلسه براي بررسي اين موضوع برگزار شد تا اين قرارداد با منافع كشور مغايرت نداشته باشد.

وي گفت: حتي متن قرارداد را براي رييس مجلس ارسال كرديم تا با قوانين كشور تعارضي نداش//ته باشد. البته اين هنر ماست كه بتوانيم از تم//ام ظرفيت داخلي خ//ود در اين قرارداد استفاده كنيم.

جهانگيري با بيان اينكه نبايد نقد بيانصافي انجام شود، اظهار داشت: در قرارداد خريد هواپيما هم برخالف گفته برخيها ما هنوز هيچ پولي را پرداخت نكردهايم.

وي با اعالم اينكه دعواي داخلي و اوج گرفتن آنها به ضرر فعاالن بنگاههاي اقتصادي كش//ور خواه//د ش//د، افزود: اين دعواه//ا و نقدها قبل از انتخابات طبيعي اس//ت ام//ا بعد از انتخابات ه//ر كس ك//ه كش//ور را دوس//ت دارد بايد در سازندگيها حضور پررنگ داشته و مانع دعواي داخلي شود.

جهانگي//ري بر توجه بيش//تر ب//ه صادرات غيرنفتي تاكيد كرد و افزود: تعدادي از كشورها صادرات غيرنفتي 300 تا 400 ميليارد دالري دارندامامادرخوشبينانهترينحالت05ميليارد دالر صادرات غيرنفتي داريم كه سهم صنعت در آن بسيار ناچيز است و عمده سهم به ميعانات گازي و پتروشيمي اختصاص دارد.

وي ب//ه گاليههاي مقام معظ//م رهبري از اجراي سياس//تهاي اصل «44» اشاره كرد و گفت: دولت دوازدهم بايد سياس//تهاي اصل «44» قانون اساس//ي را مدنظر داش//ته باشد. مهمترين اصل در اين سياستها اين است كه بخشخصوص//ي ميتواند تا هر جا كه بخواهد پولدار ش//ود و در هر زمينهاي س//رمايهگذاري كند. بخشخصوصي بايد مورد احترام باش//د. هيچ نهاد و ارگاني حق ندارد از بخشخصوصي ب//راي حضور در طرحه//اي و پروژههاي بزرگ بازخواست كند.

جهانگيري با اعالم اينكه مقام معظم رهبري با ابالغ اين سياس//تها يك گره ب//زرگ را باز كردند، تصريح كرد: فس//اد بايد از اين كش//ور ريشهكن شود. برخي راه صد ساله را ميخواهند يكش//به طي كنند. فساد و رانت بايد با اتحاد بخشخصوصي و دولت جمع ش//ود. متاسفانه امروز فس//اد توسعه پيدا كرده و مانع جدي در راه رشد اقتصادي شده است.

وي اضاف//ه كرد: بايد با قاچاق مبارزه كنيم. بخشخصوص//ي نبايد با واردات مقابله كند. ما در برنامه سوم توسعه تالش كرديم كه بگوييم ص//ادرات و واردات از س//اليق مديران پيروي نكند. وزير ديگري ميآيد و جور ديگري تصميم ميگيرد. صادرات و واردات بايد تابع ساز و كار اقتصادي باشد كه اين سازوكار اقتصادي، تعرفه و موانع فني است.

ب//ه اعتق//اد مع//اون اول رييسجمه//ور، بخشخصوص//ي از قاچاق رنج ميب//رد. البته برخي از چيزهايي كه به اس//م قاچاق نام برده ميشود واردات قانوني اس//ت. وي اضافه كرد: آمادگ//ي داريم خط اعتباري به بخش صادرات اختصاص دهيم.

جهانگيري با بي//ان اينكه وزراي دولت بايد ب//ه صورت مرتب وضعيت صادرات غيرنفتي را رصد كنند، اظهار داشت: ما آمادگي داريم خط اعتباري به بخش صادرات ارائه دهيم. قرار است به بنگاههاي كوچك و متوسطي كه تحت شرايط محيطي با مشكل مواجه شدهاند، كمك شود تا دوباره به چرخه فعاليت بازگردند.

وي تصريح كرد: بنده در جلسات بانكي هم گفتهام بنگاهي كه دچار مش//كل مالي شده و نتوانسته تسهيالت را بازگرداند و مطالبات معوق شده دارد به دليل سياستهاي نادرست اقتصادي و كاهش ارزش پول كشور بوده است.

مع//اون اول رييسجمه//ور در ادامه گفت: چند صد ميلي//ارد دالر در بنگاه بزرگ دولتي سرمايهگذاري شده اس//ت و چند درصد سود هم ندارد. نظام مديريت بنگاهداري بايد تبديل شود به نظام حرفهاي. اشكال اصلي در مديريت است.

به اعتقاد جهانگيري، نماينده وزير، استاندار و مقامي كه در پست خود بازنشست شده را به مديريت بنگاه ميگماريم و در نتيجه بنگاههاي ما به دست كساني كه يك روز تجربه بنگاهداري ندارند، ميافتد.

وي با اعالم اينكه براساس دستور ستاد اقتصاد مقاومتي بايد بر مديريت بنگاههاي بزرگ نظارت وجود داشته باشد، گفت: تامين اجتماعي حق ندارد به بهانه يك ماده قانوني برود و صورتهاي مالي 10 سال قبل شركتها را بازرسي كند.

رش/د صنعت از منفي 10 به مثبت 6/5 درصد رسيد

وزي//ر صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به وضعيت نابس//امان اقتصاد كشور در آغاز دولت يازدهم گفت: دولت تدبير و اميد بخش صنعت را با رش//د منفي 10 درصد تحويل گرفت و به بيش از 6/5 درصد در سال 95 رساند.

محمدرض//ا نعم//تزاده ب//ا ارائ//ه گزارش مختص//ري از اقدام//ات انجام ش//ده در دولت يازدهم پرداخت.

نعم//تزاده اف//زود: در آغاز دول//ت تدبير و اميد ش//اهد رشد منفي 10 درصدي در بخش صنعت، بوروكراس//ي بي//ش از حد، تعطيلي يا نيمهتعطيلي تعداد بسيار زيادي از صنايع، توقف طرحهاي سرمايهگذاري مهم، مشكالت ناشي از نابساماني خصوصيسازيها در قالب رد ديون، خصوصيسازيواقعيتنها01درصدي،تورمباال و تصميمات خلقالساعه و يكشبه بوديم.

وزير صنعت، معدن و تجارت اضافه كرد: امروز با ايستادگي مردم در برابر تحريمها و مشكالت و تالش دولت، شاهد ثبات اقتصادي، باز شدن نسبي فضاي جهاني، رشد مثبت تشكيل سرمايه ثابت، رشد اشتغال، افزايش توليدات و صادرات ...و هس//تيم، به طوري ك//ه در دو دوره متوالي سه ماهه س//ال 95 رشد بخش صنعتومعدن 10 درصد و در سال 95 به بيش از 6/5 درصد افزون شد.

اين عضو كابين//ه دولت يازدهم در ادامه به برخي اقدامهاي انجام شده در طول چهار سال گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: راهاندازي بيش از 20 هزار واحد جديد و توسعهاي در چهار سال گذشته با بيش از 300 هزار نفر اشتغال، پيشي گرفتن صادرات از واردات در سالهاي 94 و 59، توجه بيشتر صاحبان صنايع به تحقيق و توسعه و فناوري )به طوري كه بيش از هزار و 100 مورد واحد تحقيق و توسعه در اين سالها ايجاد شد كه تا سال 92 فقط به 900 مورد محدود بود(، تغيي//ر تدريجي نوع ارز واردات براي 50 درصد واحده//اي وارداتي از ارز مبادلهاي به ارز آزاد از جمله اين اقدامات است.

وي ابراز اميدواري كرد به سمت تكنرخي ش//دن ارز حركت كنيم و ادامه داد: اصالحات اساس//ي در تعرفههاي گمركي، تسهيل تامين هزينههايپژوهشيبخشخصوصيتوسطدولت براي هدفمند كردن امر پژوهش، بخشودگي 10 درصد حق//وق دولتي معادن در صورت اجراي پروژهه//اي تحقيقاتي با س//ازمانها و نهادها و معافي//ت 30 درصدي ماليات ب//ر درآمد براي مدت پنج س//ال براي توليد برندهاي خارجي با مشاركت شركتهاي داخلي، ساير اقدامهاي انجام ش//ده در حوزه صنعت و معدن در چهار سال گذشته است.

اين مقام مسوول با اشاره به دريافت تسهيالت بانكي به مبلغ 180 هزار ميليارد ريال توسط 24 هزار واحد صنفي كوچك و متوسط صنعتي و كشاورزي در سال گذشته بيان داشت: اين رقم امسال به 300 هزار ميليارد ريال افزايش خواهد يافت كه ش//امل نوسازي و بازسازي صنايع نيز ميشود.

وعده نعم/تزاده براي ايجاد 450 هزار شغل صنعتي در سالجاري

نعمتزاده تصريح كرد: در چهار سال گذشته بيش از يك ميليون اشتغال در حوزههاي صنعت، معدن، تجارت و اصناف ايجاد شده و امسال نيز براي ايجاد 450 هزار شغل جديد برنامهريزي شده است.

وزي//ر صنع//ت، مع//دن و تج//ارت گفت: براس//اس برنامه چش//مانداز 20 ساله كشور ايران بايد تا سال 1404 به يك كشور نوظهور صنعتي تبديل ش//ود اما بررسي شاخصهاي بينالمللي نش//ان ميدهد كه ايران تا س//ال 1404 نميتواند به يك كشور صنعتي تبديل ش//ود اما دستيابي به شاخصهاي يك كشور نوظهور صنعتي امكانپذير است.

به گفت//ه نعمتزاده، مطابق ش//اخصهاي بينالملل//ي باي//د درآم//د س//رانه كش//ور از ح//دود 5800 دالر كنون//ي به 10 ه//زار دالر افزايش يابد.

وي افزود: سهم ارزشافزوده بخش صنعت و معدن از 0/35 درصد فعلي بايد به حداقل 0/5 درصد و سرانه ارزشافزده صنعتي از 520 دالر كنوني به حداقل هزار دالر افزايش يابد.

نعمتزاده تصريح كرد: اگر نتوانيم به اين ارقام و شاخصها دست يابيم، قطعا نميتوانيم ايران را در زمره كشورهاي نوظهور صنعتي قرار دهيم و به اين منظور به تحوالت اساس//ي در صنعت كشورمان نياز داريم.

وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تربيت و آموزش نيروي انساني و روزآمد كردن دانش و فناوري، توجه به نوآوري، تحقيق و توس//عه و طراحي و مهندس//ي، رقابتپذيري اقتصادي و توليدات، توجه بيش//تر به ب//ازار و بازاريابي و س//رمايهگذاري با هدف ص//ادرات از جمله اين تحوالت است.

وي گفت: پيشبيني ش//ده در سال 1400 ص//ادرات بخش صنايع و معادن به 80 ميليارد دالر و در سال 1404 به 120 ميليارد دالر برسد. همچنين صادرات غيرنفتي در اين س//الها به ترتيب 130 و 180 ميليارد دالر باشد.

نعمتزاده ادامه داد: پيوستن به زنجيره ارزش جهاني، حمايت بيچ//ون و چراي حكومت از تولي//د، كارآفريني و تج//ارت، اصالح قوانين و مقررات و همكاري بنگاههاي توليدي و اقتصادي بزرگ و كوچك با يكديگر، ساير پيشزمينههاي الزم براي تبديل ايران به يك كش//ور نوظهور صنعتي است.

75 درصدجذبسرمايهگذاريخارجي طي2 سال اخير در صنعت و معدن بود

وزير صنعت، معدن و تجارت از جلب و جذب 75 درصد سرمايهگذاريهاي خارجي انجام شده كشور در دو سال اخير در بخشهاي صنعت و معدن خبر داد.

محمدرضا نعمتزاده در محل سالن اجالس س//ران در جمع خبرنگاران گف//ت: براي ايجاد اش//تغال مولد نياز به توليد، س//رمايهگذاري و حمايت از فعاالن در صحنه داريم.

وي حضور مسووالن عاليرتبه دولتي در اين مراسم را حاكي از مصمم بودن دولت براي ايجاد اشتغال و حمايت از توليد ملي عنوان كرد.

نعمتزاده با اش//اره به برنامه طراحي شده براي بخش صنعت كش//ور، پيشبيني كرد در سال 1404 ايران اسالمي تبديل به يك كشور نوظهور صنعتي شود كه به معناي دو برابر شدن درآمدها و فعاليتهاست.

وي بيان كرد: براي سرمايهگذاري در صنعت و مع//دن بودجه عمومي نداريم و در اين زمينه فق//ط براي حمايت از ص//ادرات بودجه در نظر گرفته شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: بخشخصوص//ي ميتواند با اس//تفاده از منابع بانكه//ا، منابع صندوق توس//عه ملي و منابع خارج//ي به تامين مالي خود بپ//ردازد. بهويژه اينكه در دو سال گذشته در زمينه سرمايهگذاري خارجي موفقيت خوبي به دست آوردهايم.

نعم//تزاده با تاكيد بر اينك//ه بايد با فراهم كردن تس//هيالت و رفع موان//ع توليد به جلب و جذب سرمايهگذاري پرداخت، افزود: ديدگاه همه دس//تگاههاي دولتي حمايت و تش//ويق بخشخصوصي است.

وي نرخ سود تسهيالت را يكي از موانع كار برش//مرد و افزود: در اين زمينه با توجه به تك رقمي شدن تورم، معتقديم نرخ سود تسهيالت نيز بايد با يكي دو درصد فاصله تعيين ش//ود و اين مهم در اختيار بانك مركزي است.

نعمتزاده با بيان اينكه اين موضوع يكي از مطالبات صنعتگران است، الزمه تحقق اين امر را افزايش نقدينگي دانست و افزود: دولت و مجلس بايد تالش كنند سرمايه بانكها افزايش يابد و منابع داخلي آنه//ا به منابع بانكهاي خارجي متصل شود.

وي به دوران س//ازندگي اشاره كرد و گفت: در دولت س//ازندگي واحدهاي پتروشيمي را با اخذ 11 ميليارد دالر تس//هيالت از خارجيها ايجاد كرديم در غير اين صورت با منابع داخلي امكانپذير نبود.

معافيتبيشترمالياتيدرازاياستخدام كارگر

همچنين رييس سازمان مالياتي نيز گفت: آن دسته از واحدهاي توليدي كه بيش از 50 نيروي انساني دارند اگر در دوره معافيت مالياتي خود اشتغال بيشتري ايجاد كنند از معافيت مالياتي بيشتري برخوردار خواهند شد.

سيدكامل تقوينژاد با حضور در مراسم روز صنعت و معدن با اشاره به اينكه شرايط برجام و رشد اقتصادي 12/5 درصدي كشور در سال 95 باعث شده دولت برنامهريزي ويژهاي براي حمايت از توليد داشته باشد، اظهار داشت: بهبود فضاي كسب و كار، اصالح قوانين و رفع قوانين زائد و ثبات اقتصادي فضا را براي توسعه بيشتر اقتصاد فراهم ميآورد.

وي افزود: در بخش نظام مالياتي فعاليتهاي معدني در مناطق محروم ماليات صفر درصدي دارند. در مناطق كمتر توسعهيافته هم معافيت مالياتي تا 10 سال و براي ساير مناطق تا پنج سال براي واحدهاي توليدي در نظر گرفته شده است. همچنين آن دسته از واحدهاي توليدي كه بيش از 50 نيروي انساني دارند اگر در دوره معافيت مالياتي خود اشتغال بيشتري را توليد كنن//د از معافيت مالياتي بيش//تري برخوردار خواهند شد.

رييس س//ازمان امور مالياتي كشور با بيان اينكه توليدكنندگان در مشاركت خارجي خود به ازايهرپنجدرصدهمكارياز01درصدتخفيف مالياتي استفاده خواهند كرد، گفت: در سال 95 حدود 1300 ميليارد تومان استرداد مالياتي از بخش توليد دريافت شده است.

وي اضافه كرد: در اليحه اصالح نرخ مالياتي كه فردا در مجلس بررس//ي ميش//ود، عنوان كردهايم هر واحد به ازاي پژوهش از پنج درصد معافيت مالياتي برخوردار شود.

تقوينژاد در خصوص انتقادات مطرحش//ده مبني بر اخذ ماليات بر ارزشافزوده اظهار داشت: برخي اين انتقادات را آگاهانه مطرح ميكنند. عدهاي ديگر هم تعامالتي با س//ازمان نداشته و همين امر باعث ش//ده انتقاداتي نسبت به اين موضوع داشته باشند.

وي ب//ا اعالم اينكه در حال حاضر اس//ترداد مالياتي و تغيير در نرخها در دست اقدام است، گفت: 15 مجوز زائ//د مالياتي را رفع كردهايم. همچنين 46 بخش//نامه م//اده «186» قانون مالياتي هم اصالح و به يك بخش//نامه تبديل شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.