ش/هرداری تاکستان

Jahan e-Sanat - - News - -1 موضوع مناقصه: -2 شرایط متقاضی: -3 مبلغ و نوع سپرده در مناقصه:

بايد س/وگليهاي اقتصادي را در برابر بخشخصوصي از بين برد

ريي//س ات//اق بازرگاني، صناي//ع، معادن و كش//اورزي ايران نيز در اين مراسم گفت: بايد عدالت و مساوات را براي بخشخصوصي واقعي كشور فراهم كرد و سوگليهاي اقتصادي را در برابر بخشخصوصي از بين برد.

غالمحس//ين شافعي با اش//اره به رانتهاي موجود در اقتصاد كشور هشدار داد: قبح فساد در حال فروريختن است.

او در ادام//ه با تاكيد بر ل//زوم توجه ويژه به بخش صنعت، يادآوري كرد: تاكنون 10 برنامه توسعهاي در كشور اجرا شده اما با وجود بندهاي مختلف توسعهاي اما همچنان در بخش صنعت در رده پاييني قرار داريم.

شافعي تصريح كرد: بايد واكاوي كنيم چرا با وجود اينكه برنامههاي توسعه صنعتي را بسيار زودتر از بسياري كشورها آغاز كردهايم اما در اين زمينه عقب افتادهايم و برنامههاي آينده صنعت را برپايه تجربيات گذشته طرحريزي كنيم تا دچار دور باطل نشويم.

وي با اش//اره به برنامه توس//عه صنعتي كه زمان وزارت آقاي جهانگيري در وزارت صنعت تهيه شده بود، تاكيد كرد: اگر آن برنامه اجرايي ميش//د، امروز وضعيت صنعت كشور اينگونه نبود. رييس اتاق ايران اظهار داشت: هرچند در برنامههاي توسعهاي كشور نقش توسعه صنعتي بيبديل است اما نتوانسته خود را همگام با توسعه فناوري جهاني حركت دهد.

وي تصريح كرد: امروز مهمترين مساله بخش صنعت كشور، شكاف تكنولوژيك آن با صنعت روز جهان است و اين شكاف بايد بهعنوان يك اولويت پر شود.

ش//افعي ادام//ه داد: در غير اي//ن صورت در مسايل قيمت تمامشده و رقابت با ساير كشورها، از صحنه خارج خواهيم شد.

به گفته اين مقام مسوول، بين سالهاي 85 تا 95 بيش//ترين كاهش اشتغال در بخشهاي صنعتي و توليدي كش//ور را ش//اهد بوديم كه باالتري//ن صدمه و لطمه و زيان به اين بخشها بود. وي تصريح كرد: آثار تحريمها، هزينههاي تحميلي قانون هدفمندي يارانهها، افزايش نرخ ارز، افزايش نرخ س//ود تس//هيالت بخشهاي توليدي و صنعتي كش//ور ك//ه همگي خارج از كنترل صنعتگران كشور بود، منجر به نااطميناني در اين بخشها شد.

ش//افعي با بيان اينكه بازگشت اطمينان به بخش توليد و صنعت كش//ور، راه آينده را براي حركتهاي توسعهاي هموار خواهد كرد، افزود: در زمينه توليد، مهمترين مساله بازگشت اعتماد به جامعه صنعتي و توليدي كشور است. در نظر دارد به اس//تناد بند 14 صورتجلسه 239 ش//ورای محترم اسالمی ش//هر به ش//ماره 96/4 مورخه 1396/1/17 اجرای پروژه جدولگذاری س//طح ش//هر را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. پروژه جدولگذاری س//طح ش//هر با برآورد اولیه 4/486/799/847 ریال

ارائه رتبه معتبر و مورد تایید با صالحیت در رشته و امکانات و تجهیزات و ماشینآالت مربوط به اجرای پروژه و همچنین حداقل یک کار مشابه در سوابق اجرایی خود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.